ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 18/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETİ

19-10-2016

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 18/10/2016 TARİHLİ EKİM AYI 2. BİRLEŞİM  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

KARAR TARİHİ  : 18/10/2016

KARAR NO         : 42

Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı E35-d-12-c-2-b, E35-d-12-c-2-c, E35-d-12-c-3-a, E35-d-12-c-3-b, E35-d-12-c-3-c, E35-d-12-c-3-d, E35-d-13-a-3-a, E35-d-13-a-3-d, E35-d-13-a-4-a, E35-d-13-a-4-b, E35-d-13-a-4-c, E35-d-13-c-1-c, E35-d-13-c-1-d, E35-d-13-d-1-a, E35-d-13-d-1-b, E35-d-13-d-1-c, E35-d-13-d-1-d, E35-d-13-d-2-a, E35-d-13-d-2-c, E35-d-13-d-2-d, E35-d-13-d-4-a, E35-d-13-d-4-b, E35-d-13-d-4-d, E35-d-17-b-2-a, E35-d-17-b-2-b paftalarının bulunduğu alanda sayısallaştırma planı hazırlanmasına ilişkin (PİN: 22043) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddeleri hükmü uyarınca Belediye Meclisimizin 18.10.2016 tarihli toplantısında, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 18/10/2016

KARAR NO         : 43

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2017 mali yılı Alaçam Belediye Başkanlığı bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, Alaçam Belediye Meclisinin 18/10/2016 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan oylamada oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 18/10/2016

KARAR NO         : 44

Alaçam Belediye Meclisinin 18/10/2016 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 2017 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince;

Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin komisyonca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2017 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 18/10/2016

KARAR NO         : 45

Alaçam Belediye Meclisinin 18/10/2016 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren; Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli  personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52’nci maddelerinin, Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun       ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1’inci bendi hükmü gereğince, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonca belirlendiği şekli ile aylık brüt 400,00.-TL. aylık fazla çalışma ücretinin ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

              Hadi UYAR                            Hasan SAĞLIK                           Selahattin ALKAN

          Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                Meclis Katibi