ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİ OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

02-01-2017

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/01/2017 TARİHLİ OCAK AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

KARAR TARİHİ  : 02/01/2017

KARAR NO         : 1

Alaçam Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;  5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde   ‘’ Meclis Toplantısı ’’ başlıklı 20’nci maddesinde ‘’Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde  toplanır. Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’’ hükmü uyarınca;5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına, Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin ise 2017 yılında yapılmamasına, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile  karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/01/2017

KARAR NO         : 2

Alaçam Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde  ‘’ Belediye Meclisi Huzur ve İzin Hakkı ’’ başlıklı 32’nci maddesinde “ Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” hükmü uyarınca; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32’nci maddesi gereğince, Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödeneğinin ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile  karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/01/2017

KARAR NO         : 3

Alaçam Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi “ İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır.”  hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi gereğince; gizli oyla yapılacak olan bu seçim ile ilgili daha önce hazırlanan mühürlü oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan tasnif sonucunda; Denetim Komisyonuna; Üye Dursun UZ ( 14 ) oy, Üye Çetin AKÇA  ( 14 ) oy, Üye Raziye KÖK  ( 14 ) oy, Üye  Ercan AYDIN ( 14 ) oy, Üye Cumhur KAYA  (13 )  oy alarak seçilmiş oldukları anlaşıldığından, durum Başkan tarafından Meclise beyan olundu.

Denetim Komisyonunun çalışmalarında kamu, kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ), diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 1.000 ) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/01/2017

KARAR NO         : 4

Alaçam Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; Kurumumuzda münhal bulunan ( 8 ) dereceli  Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmakta olan Büşra VELİOĞLU’nun sözleşme süresi 31.12.2016 tarihi itibariyle sona ermiştir.

22.12.2016 tarihli dilekçesiyle Kurumumuza müracaat ederek 2017 Mali yılında da  Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalışmak istediğini beyan eden İnşaat Mühendisi Büşra VELİOĞLU’nun başvuru dilekçesi ve ekleri incelenerek, Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan  ve Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü uyarınca 03.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılmasına, çalıştırılacak olan Sözleşmeli Mühendis’e aylık net 2.100,00 TL ücret ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/01/2017

KARAR NO         : 5

Alaçam Belediye Meclisinin 02/01/2017 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; Belediyemizce, İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğüne, 25.07.2016 tarih ve 463 sayılı yazımız ile İlçemizin muhtelif cadde ve sokaklarında sathi asfalt kaplama yol yapımı işi ile ilgili müracaat edilmiş ve talebimiz uygun görülmüştür. Söz konusu muhtelif cadde ve sokaklarımızda sathi asfalt kaplama yol yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 1.000.000,00 TL’lik kredi temin edilmesine işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ  : 02/01/2017

KARAR NO         : 6

İlçemizin Yenicami Mahallesi Çavuş Sokak üzerinde, uygulama imar planında B-5 konut +  ticaret yapı nizamı kullanımında, EMSAL: 2.00  YÜKSEKLİK:15.50 metre özelliklere sahip, mülkiyeti Belediyemize ait 2.481,29 m2 yüzölçümlü, 636 Ada 1 parsel no’lu taşınmazın 1/3’lük kısmına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Kültür Sarayı ( Tiyatro, Sinema, Toplantı, Sergi, Konferans Salonu, Kafeterya, Kütüphane ve Misafirhane ), 2/3’lük kısmına ise konut kullanımında inşaat yapım işi için kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesinin gerçekleştirilmesine, satış işlemlerini ve yapılacak inşaat sözleşmelerini imzalamaya Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

            Hadi UYAR                               Selahattin ALKAN                          Ayşe TÜRKER                            

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

                                                                                                                           ( Yedek )