İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

04-04-2019

                                            Fatih BEKAR                     

                               İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

TELEFON:0362 622 07 16

FAKS: 0362 622 02 30

EMAİL:fenisleri@alacam.bel.tr

 

 

 

 

 

Görev Alanları :

Alaçam Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün görev ve yetkileri şunlardır:

1. Başta İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği,

♦ 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye Kanunu,

♦  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

♦  Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 7269/1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak işler,

♦  3621 sayılı Kıyı Kanununun 4856 sayılı Çevre Kanunu,

♦  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

♦  4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu,

♦  5162 sayılı Toplu Konut Kanunu,

♦  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

♦ 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve mevzuat hükümleri ile İmar planlama karar ve plan notları,