ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 16/10/2017 TARİHLİ EKİM AYI 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

20-10-2017

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2017

KARAR NO         : 29

Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden; İlçemizin Yakacık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, E35d-13d-1c, E35d-13d-2c, E35d-13d-2d, E35d-13d-3a, E35d-13d-3b ve E35d-13d-4b no’lu imar paftalarının bulunduğu alandaki ilave uygulama imar planı ve değişiklik teklifinin 10.10.2017 tarihli İmar Komisyon Raporuna göre aynı şekilde onanmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesi ( b ) bendi  hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ  : 16/10/2017

KARAR NO         : 30

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2018 mali yılı Alaçam Belediye Başkanlığı bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 16/10/2017

KARAR NO         : 31

Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 2018 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin komisyonumuzca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince  işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2017

KARAR NO         : 32

 

Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2017 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren; Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli  personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 nci maddesi ile  Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun       ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1’inci bendi hükmü gereğince, 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonca belirlendiği şekli ile aylık brüt 453,00.-TL. aylık fazla çalışma ücretinin ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

Hadi UYAR                                 Hasan SAĞLIK                       Selahattin ALKAN                                                     

Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                            Meclis Katibi