ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2018 TARİHLİ OCAK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

17-01-2018

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2018 TARİHLİ OCAK AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 1

                        Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında   ‘’Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.’’ hükmü gereğince, 25.12.2017 tarihli dilekçesi ile Meclis Katipliği görevinden çekilen, Belediye Meclis Üyesi Hasan SAĞLIK’ın yerine; yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis Katip Üyeliğine, Meclis Üyesi Raziye KÖK ( 16 ) oy ile, ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 2

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;  5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde  ‘’ Meclis Toplantısı ’’ başlıklı 20’nci maddesinde ‘’Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde  toplanır. Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’’ hükmü gereğince;5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına, Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin ise 2018 yılında yapılmamasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile  karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 3

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde      ‘’ Belediye Meclisi Huzur ve İzin Hakkı ’’ başlıklı 32’nci maddesinde “ Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” amir hükmü gereğince; Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında  huzur hakkı ödeneğinin ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 4

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesinde “ İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır.”  hükmü gereğince; yapılan gizli seçimin sonucunda;

Denetim Komisyonuna; Üye Dursun UZ ( 14 ) oy, Üye Hasan ÇELİK  ( 14 ) oy, Üye Ayşe TÜRKER  ( 14 ) oy, Üye  Ahmet Hasbi SEZGİN ( 14 ) oy, Üye Ahmet ANAKÖK  (15 ) oy alarak seçilmiştir. Denetim Komisyonunun çalışmalarında kamu, kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ), diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 1.000 ) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 5

            Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; Belediyemiz ile Tüm Belediye ve Yerel  Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında, Belediyemiz memurları ile ilgili 01.01.2016 - 31.12.2017 tarihleri arası dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi sona erdiğinden, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32’nci ve geçici 14’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, yetkili sendika Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN)  arasında yapılacak olan yeni sözleşme ile ilgili, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38’inci maddesinin (g) fıkrası hükmü gereğince Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 6

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; Kurumumuzda münhal bulunan ( 8 ) dereceli  Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmakta olan Büşra VELİOĞLU’nun sözleşme süresi 31.12.2017 tarihi itibariyle sona ermiştir. Söz konusu personel, 28.12.2017 tarihli dilekçesiyle Kurumumuza müracaat ederek 2018 Mali yılında da  Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalışmaya devam etmek istediğini beyan etmiştir. İnşaat Mühendisi Büşra VELİOĞLU’nun başvuru dilekçesi ve ekleri incelenerek, Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan  ve Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosunda, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılmasına ve aylık net 2.250,00 TL ücret ödenmesine, Ayrıca Belediyemizde Şirket işçisi Olarak çalışan Özlem ÇAYLI, 28.12.2017 tarihli dilekçesi ile Belediyemize müracaat ederek Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak görev yapmak istediğini beyan etmiş, ilgilinin dilekçesi ve ekleri incelenerek Belediyemizin norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan ve Belediye Meclisimizin 03.05.2007 tarih ve        ( 14 ) sayılı kararı ile ihdas edilen Tekniker kadrosunda,  06.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak çalıştırılmasına ve aylık net 1.750,00 TL ücret ödenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 7

            Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 7’nci maddesini teşkil eden; Bafra Belediyesine ait 55 HA 046 plaka sayılı, 2000 model Fargo marka damperli kamyon Bafra Belediye Encümeninin 19.12.2017 tarihli kararı ile Belediyemiz adına bedelsiz olarak devredilmiştir.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( g ) bendi   hükmü gereğince söz konusu 1 adet kamyon bağışının kabul edilerek, aracın Belediyemiz adına tesciline, kamu, kurum ve kuruluşlarında yapılacak olan  iş ve işlemleri takip etmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın CANSIZ’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 8

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 8’inci maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (o) bendi hükmü gereğince, merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan  ‘’Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne’’ üye olunmasına, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5’inci maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulüne, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere, Birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra Meclis Üyeleri Hasan SAĞLIK, Hasan ÇELİK ve Selahattin ALKAN’ın asil üye, Raziye KÖK ve Ercan AYDIN’ın ise yedek üye olarak seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 9

           Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 9’uncu maddesini teşkil eden; Samsun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 12.12.2017 tarih ve E-2799691 sayılı yazısı ile  İlçemizin Pelitbükü Mahallesinde yapılacak 2/B kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde görevlendirilmesi amacıyla, 6 adet bilirkişinin Meclisimizce seçilmesi talebine istinaden;Söz konusu mahallelerde yapılacak olan  kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bilgileri mevcut kişilerin;

 

S.NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

   1

Şükrü KURT

17369728216

   2

Mehmet SATILMIŞ

19970641502

   3

Mehmet KESKİN

22187567626

   4

Hasan SATILMIŞ

19955642012

   5

Hüseyin KESKİN

22145569082

   6

İbrahim SATILMIŞ

19607653670

 

            3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3’ncü maddesinin 4’üncü fıkrası hükmü gereğince bilirkişi olarak seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/01/2018

KARAR NO         : 10

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2018 tarihli toplantısında gündemin 10’uncu maddesini teşkil eden; 24.12.2017 tarihinde yayınlanan 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20’inci maddesinde ‘’ İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04.01.2002 tarih ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin 1’inci fıkrasının ( e ) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın  doğrudan hizmet alımı suretiyle, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.’’ hükmüne istinaden, Belediyemizde  hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerin, Belediyemiz bünyesinde kurulacak şirkette istihdam edileceklerinden dolayı; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( i ) bendi ve 70’inci maddesi gereğinceşirket kurulmasına ve kurulacak şirket için Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

          Hadi UYAR                               Selahattin ALKAN                          Raziye KÖK                           

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                               Meclis Katibi