ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

07-02-2018

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

KARAR TARİHİ  : 02/02/2018

KARAR NO         : 11

                               Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında  ‘’Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.’’ hükmü gereğince, Meclis Katipliği asil üyeliğine seçilen Üye Raziye KÖK’den boşalan Meclis Katipliği yedek üyeliğine, yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyesi Ahmet Hasbi SEZGİN           ( 12 ) oy ile, ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 02/02/2018

KARAR NO         : 12

                Alaçam Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 yılına ait tahsilat denetimi, Belediye Denetim Komisyonunca yapılacağından, Belediye Kanununun aynı maddesi gereğince komisyonumuza yardımcı olmak üzere 09.01.2018 tarih ve ( 73 ) sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamından, Belediye Tahsilat Denetiminde görev yapmak üzere 2 personelin görevlendirilmesi istenilmiştir.

                Kaymakamlık Makamının 15.01.2018 tarih ve ( 42 ) sayılı yazısı ile Mal Müdürlüğü personellerinden V.H.K.İ. Bekir ŞENLİK ve V.H.K.İ. Murat GÜNEY, Denetim Komisyonuna yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiştir.               

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’nci maddesi hükmü uyarınca Mal Müdürlüğü personelleri V.H.K.İ. Bekir ŞENLİK ve V.H.K.İ. Murat GÜNEY'in Denetim Komisyonu emrinde  10  iş günü süre ile görevlendirilmelerine, görevlendirilen personele Belediye Meclisimizin  05.01.2018 tarih ve ( 4 ) sayılı kararı ile tespit edilen miktar üzerinden günlük ödeme yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/02/2018

KARAR NO         : 13

                Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yenicami Mahallesi Lise Caddesi Eski İtfaiye Hizmet Binası üzeri 1 ,2 ve 3’üncü katları, Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve ( 25 ) sayılı kararı ile 25 yıl süreyle, spor salonu olarak kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiştir. Söz konusu bina katları ile ilgili bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmaması ve İlçemiz meydan düzenleme çalışmaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanındaki Belediyemize ait işyerleri içerisinde bulunan Belediye Toplantı Salonunun da diğer işyerleri ile birlikte yıkılmıştır. Tahsis edilen bina katlarına Belediyemizin ihtiyacı olması sebebiyle, ilgili kurumdan talep edilmiş ve talebimiz ilgili  Kurumun 12.01.2018 tarih ve ( 25 ) sayılı yazıları ile uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Belediye Meclisimizin 03.05.2016 tarih ve ( 25 ) sayılı kararı ile alınan tahsisin kaldırılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi ( e ) bendi hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/02/2018

KARAR NO         : 14

            Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; İlçemizin Ortaköy Mahallesinde bulunan ve geçmiş zamanlarda yapılan yazım yanlışları nedeniyle, bazı kamu kurum ve kuruluş kayıtlarında ‘’Müyeselli Sokak’’ olarak geçen sokağın isminin ‘’ Müyesserli Sokak ‘’ olarak değiştirilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin ( n ) bendi ve 81’inci maddesi hükmü gereğince  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/02/2018

KARAR NO         : 15

                      696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 20’nci maddesinde yer alan ‘’ İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04/01/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.’’ hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçileri Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28’inci maddesinde yer verilen ‘’ (1) 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24’üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.’’ hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 50.000,00-TL(Elli bin Türk Lirası) sermayeli Alaçam Belediyesi Personel Limited Şirketine Belediyemizin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına Meclisimizin 02.02.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 02/02/2018

KARAR NO         : 16

Alaçam Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; İlçemizin Yenicami Mahallesi Çayyolu üzerinde bulunan, 637 ada 2 parsel no’lu,  taşınmazın, Belediyemize ait hissesinin satışının yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Hadi UYAR                                   Raziye KÖK                               Ayşe TÜRKER

Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi