ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/03/2018 TARİHLİ MART AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

14-03-2018

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/03/2018 TARİHLİ MART AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 17

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında  ‘’Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.’’ hükmü gereğince, 26.02.2018 taihinde Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa eden Selahattin ALKAN’ dan boşalan Meclis Katipliği asil üyeliğine, yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis Üyesi Ayşe TÜRKER  ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 18

Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’inci maddesini teşkil eden; Belediyemizin fen hizmetlerinde, mahalle ara yolarının sathi asfalt kaplama yapımında kullanılmak üzere 1 adet çift çeker uzun şasi kamyon üzerine kurulu kombili sathi kaplama aracının satın alma yoluyla temin edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 19

Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Belediye Meclisimizin 06.11.2017 tarih ve ( 33 ) no’lu kararı ile kabul edilen  Fen  İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına,  yeniden hazırlanan Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (m) bendi hükmü gereğince Belediye Meclisince kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 20

Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; İlçemizin Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, E35d-12c-2c ve E35d-12c-2d no’lu imar paftalarının bulunduğu alandaki 8 Ada 4, 5 ve 16 no’lu parsellerin, 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında sağlık tesis alanı (Hastane) şeklinde onanmasına, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesi ( b ) bendi  hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 21

 

Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; İlçemizin Fatih Mahallesi 47 Ada 2 parsel üzerine yapılması planlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan ‘’ Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ‘’  projesi ile ilgili iş ve işlemler için  Belediye Başkanı Hadi UYAR’ ın yetkili kılınmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 22

Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 7’nci maddesini teşkil eden; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek  olan ‘’ Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı ‘’ kapsamında Belediyemiz adına başvuracağımız ‘’ Orda Bir Köy Var, YAKINDA! ‘’ projesinin kabul edilmesi durumunda, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Fatih Mahallesi 47 Ada 2  no’lu parsel üzerinde uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 06/03/2018

KARAR NO         : 23

Alaçam Belediye Meclisinin 06/03/2018 tarihli toplantısında gündemin 8’inci maddesini teşkil eden; Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım İşi ile İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt işinde kullanılmak ve maliyetin %50’lik kısmı ‘’İller Bankası Anonim Şirketi Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmelik ’’ çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 300.550,00-  ( Üçyüzbinbeşyüzelli ) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ın dışında ve %100’üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği tadirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü iller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın yetkilendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

           Hadi UYAR                                Raziye KÖK                   Ahmet Hasbi SEZGİN                 

         Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                           Meclis Katibi