ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/04/2018 TARİHLİ NİSAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

19-04-2018

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/04/2018 TARİHLİ NİSAN AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 24

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında  ‘’Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.’’ hükmü gereğince, Meclis Katipliği asil üyeliğine seçilen Ayşe TÜRKER’den boşalan Meclis Katipliği yedek üyeliğine, yapılan gizli oylama sonucunda, Meclis Üyesi Hasan ÇELİK ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 25

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi gereğince ;

a) Plan ve Bütçe Komisyonuna ( 5 üye )

b) İmar Komisyonuna ( 5 üye ) ‘nin seçilmesi ile ilgili,

Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Sebahittin TURAL, Üye Çetin AKÇA, Üye Ayşe TÜRKER, Üye Raziye KÖK ve Üye Ahmet ANAKÖK’ün

İmar Komisyonuna Üye Hasan ÇELİK, Üye Hasan SAĞLIK, Üye Ercan AYDIN, Üye Cemalettin KURU ve Üye Atalay YILMAZ’ın  bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine işaretle yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 26

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi gereğince, Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere ( 2 ) üyenin seçilmesi ve  seçimin yasa gereği gizli oy ile yapılması gerektiğinden, beyaz renkte aynı ebatta daha önce hazırlanan mühürlü oy pusulaları, Meclis Üyelerine dağıtıldı ve toplandı. Yapılan gizli oylama sonucunda;Üye Dursun UZ ( 12 ) oy, Üye Ahmet Hasbi SEZGİN ( 14 ) oy alarak, Belediye Encümeninde  bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 27

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Belediye Meclisimizin 30.06.2008 tarih ve (15) sayılı kararı ile 03.12.2013 tarih ve (39) sayılı kararları ile tayin edilen İçkili Yer Bölgesi’nin mevcut kanun, yönetmelik ve 2014 yılı denetim raporu doğrultusunda yetersiz kaldığı, içkili işyeri açma talebi ile müracaat eden vatandaşlarımıza olumlu cevap verilemediğinden söz konusu iki adet meclis kararının iptal edilmesine, 29.03.2018 tarihli İmar Komisyon Raporu doğrultusunda ve ekli krokide belirtiği şekilde, Çeşme Mahallesi Cumhuriyet Sokak 85 ve 106 no’lu ikametlerden sonra yer alan çeşmeden başlayıp sokak boyunca yolun sağından ve solundan arazilerin 50 metrelik bölümlerini kapsayarak yol boyunca 600 metre devam ederek Kızlan-Durağan Karayolunda son bulan alanda; resmi kurum binaları, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar, resmi ve özel okul binaları ve öğrenci yurtları, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı vb. tehlikeli madde üretilen, satılan ve depolanan yerler olmadığından ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve (464) sayılı yazısı ve ekli tutanağında, genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek konumda olması sebebiyle söz konusu yerin İlçemizin İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29, 30 ve 31’inci maddesi hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 28

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; İlçemizin Kadıköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ancak tapu kayıtlarında ve bazı kamu, kurum ve kuruluşların kayıtlarında Çeşme Mahallesi sınırları içinde görünen, 147 Ada 1 no’lu  parselin Kadıköy Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9’uncu maddesinin 2’inci fıkrası hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 29

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemizin Vicikler Mahallesi 189 Ada 9 parsel no’lu taşınmazın satışının yapılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2018

KARAR NO         : 30

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2018 tarihli toplantısında gündemin 9’uncu maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri gereğince Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2017 Yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                              Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi