ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2018 TARİHLİ MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

21-05-2018

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 02/05/2018 TARİHLİ MAYIS AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 02/05/2018

KARAR NO         : 31

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; İlçemizde Hidroelektrik Santrali (HES), Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santralinin (GES) kurulumunda plan yapımı ve plan değişikliği başvurularına ait m2 fiyatlarının belirlenerek ücret tarifesine eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2018 tarihli toplantısında alınan kararın,

1. maddesindeki Hidroelektrik Santrali plan ve plan değişikliği başvuru m2 ücretinin belirlenmemesine,

2. maddesindeki  Rüzgar Enerji Santrali (RES) plan ve plan değişikliği başvuru m2 ücretinin 3.00 TL,

3. maddesindeki Güneş Enerji Santralinin (GES) plan ve plan değişikliği başvuru m2 ücretinin 1,50 TL olarak yeniden belirlenerek, Alaçam Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 02/05/2018

KARAR NO         : 32

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden;  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134. maddesine ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Devlet Personel Başkanlığının 30.12.2014 tarihli ve 31292642-7465 sayılı yazısıyla uygun mütalaa edilen Mahalli İdarelerce Yürürlüğe Konulacak Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağına ve Belediyemiz norm kadrosuna uygun olarak hazırlanan, Alaçam Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne ve Belediye Meclisimizin 11.10.1990 tarih ve  (19 ) sayılı kararı ile yürürlüğe giren Alaçam Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (m) bendi hükmü gereğince  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/05/2018

KARAR NO         : 33

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Kesin Hesabın Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı 40’ıncı maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 64’üncü maddesi gereğince, aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği  ile karar verildi.

 

 

          Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                              Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi