05-16-10/2018 TARİHLİ EKİM AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

22-10-2018

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/10/2018 TARİHLİ EKİM AYI 1.BİRLEŞİM  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/10/2018

 

 

 

KARAR NO         : 44

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Bakanlar Kurulunun 2007/12937 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 136 ve 137’inci maddeleri gereğince hazırlanan Alaçam Belediyesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (m) bendi hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/10/2018

KARAR NO         : 45

 

 Alaçam Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; Belediyemiz Kadın Mesleki Eğitim Merkezinde bulunan 3 adet dersliğin eğitim ve öğretim amacıyla İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğünün kullanımına açılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (a) bendi hükmü gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

          Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                               Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 16/10/2018 TARİHLİ EKİM AYI 2.BİRLEŞİM  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2018

KARAR NO         : 46

 

Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2019 Mali Yılı Alaçam Belediye Başkanlığı bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2018 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2018

KARAR NO         : 47

 

Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 2’inci maddesini teşkil eden; 2019 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin komisyonumuzca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince  işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2018

KARAR NO         : 48

 

Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2018 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren; Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli  personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51 nci maddesi ile  Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun       ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1’inci bendi hükmü gereğince, 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonca belirlendiği şekli ile aylık brüt 500,00.-TL. fazla çalışma ücretinin ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

           Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                               Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi