ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/01/2019 TARİHLİ OCAK AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

04-03-2019

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/01/2019 TARİHLİ OCAK AYI MUTAT  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/01/2019

KARAR NO         : 1

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden;  5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde  ‘’ Meclis Toplantısı ’’ başlıklı 20’nci maddesinde ‘’Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde  toplanır. Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.’’ hükmü gereğince;5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte, Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına, Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin ise 2019 yılında yapılmamasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile  karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 03/01/2019

KARAR NO         : 2

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun ikinci kısım birinci bölümünde  ‘’ Belediye Meclisi Huzur ve İzin Hakkı ’’ başlıklı 32’nci maddesinde “ Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” amir hükmü gereğince; Meclis Başkanı ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, aynı kanunun 39’uncu maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında  huzur hakkı ödeneğinin ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 03/01/2019

KARAR NO         : 3

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesinde “ İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir. Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır.”  hükmü gereğince; yapılan gizli seçimin sonucunda; Denetim Komisyonuna; Üye Dursun UZ ( 15 ) oy, Üye Ayşe TÜRKER  ( 15 ) oy, Üye Çetin AKÇA  ( 15 ) oy, Üye  Ercan AYDIN ( 15 ) oy, Üye Recep ÇOLAKOĞLU  (13 ) oy alarak seçilmiştir. Denetim Komisyonunun çalışmalarında kamu, kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ), diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 1.000 ) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 03/01/2019

KARAR NO         : 4

 

Alaçam Belediye Meclisinin 03/01/2019 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden;

1- Kurumumuzda münhal bulunan ( 8 ) dereceli  Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmakta olan Büşra VELİOĞLU’nun sözleşme süresi 31.12.2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. Söz konusu personel, 25.12.2018 tarihli dilekçesiyle Kurumumuza müracaat ederek 2019 mali yılında da  Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalışmaya devam etmek istediğini beyan etmiştir. İnşaat Mühendisi Büşra VELİOĞLU’nun başvuru dilekçesi ve ekleri incelenerek, Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan  ve Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılmasına ve aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine,

2- Kurumumuzda münhal bulunan ( 10 ) dereceli Tekniker kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak görev yapmakta olan Özlem ÇAYLI’nın sözleşme süresi 31.12.2018 tarihi itibariyle sona ermiştir. Söz konusu personel, 25.12.2018 tarihli dilekçesiyle Kurumumuza müracaat ederek 2019 mali yılında da  Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak çalışmaya devam etmek istediğini beyan etmiştir. Tekniker Özlem ÇAYLI’nın başvuru dilekçesi ve ekleri incelenerek, Belediyemiz norm kadrosunda  TH sınıfında boş bulunan ve  Belediye Meclisimizin 03.05.2007 tarih ve ( 14 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 10) dereceli Tekniker kadrosunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker olarak çalıştırılmasına ve aylık net 2.250,00 TL ücret ödenmesine,

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

            Hadi UYAR                                 Ayşe TÜRKER                               Raziye KÖK

         Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                                Meclis Katibi