ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 09/04/2019 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

12-04-2019

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 13

 

Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliğine  Üye Raif VATAN (  16  ) oy, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Üye Dursun UZ  (  15  ) oy alarak, 2 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Belediye Meclisi katip üyeliklerine Üye Özbey BEDİR ( 16  ) oy, Üye Güven KICIR              ( 14  ) oy ile asil üyeliğe, Üye Serkan DAL ( 15 ) oy ve Üye Ünal ÖZDEMİR (  14 ) oy ile yedek üyeliğe 2 yıl süre iler görev yapmak üzere seçilmiştir.

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 14

  

5393 Sayılı Kununun 24.maddesi gereğince ;

 Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Dursun UZ, Özbey BEDİR, Ünal ÖZDEMİR, Şenel CINDIK, İbrahim BEDİR‘in,

İmar Komisyonuna Üye Serkan DAL, Üye Çetin AKÇA, Üye Şükrü YÜKSEL, Üye Güven KICIR ve Üye Hüseyin Alp ŞEN’in  bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine işaretle yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 15

 

 

  5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi gereğince, Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere :

Üye Raif VATAN ( 16 ) oy, Üye Nimet KARANLIK ( 14 ) oy alarak seçilmiştir.

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 16

 

 

 Üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliğine 5 yıl süreyle Üye Serkan DAL asil ve Üye Nimet KARANLIK yedek üye olarak, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğine 5 yıl süreyle Üye Güven KICIR ve Üye Özbey BEDİR asil üye, Ünal ÖZDEMİR yedek üye olarak,  Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliğine 5 yıl süreyle Üye Dursun Uz asil üye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine yapılan açık oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

                                                     1/2

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 17

 

 Belediye Meclisimizin 02.02.2018 tarih ve (15) sayılı kararı ile kurulan Alaçam Belediyesi Personel Limitet Şirketimizin tüzel kişiliğini temsile yetkilendirilen Belediye Başkanı Hadi UYAR’ın 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Belediye Başkanlığındaki görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Alaçam Belediyesi Personel Limitet Şirketi nezdindeki şirket tüzel kişiliğinin temsil yetkisinin iptal edilmesine, yerine 31 Mart 2019 tarihinde yapılan  Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Alaçam Belediye Başkanlığına seçilen İlyas ACAR’ ın şirket tüzel kişiliğinin temsiline yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verildi

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 18

 

             4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32’nci ve geçici 14’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, yetkili sendika Türk Yerel Hizmet Sendikası (TÜRK YEREL HİZMET-SEN)  arasında yapılacak olan yeni sözleşme ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38’inci maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince Belediye Başkanı Sayın İlyas ACAR’ın yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 19

 

 

Belediyemizin norm kadrosunda ihtiyaç duyulan kadro ihdas ve iptal değişiklik tekliflerinin 22/07/2007 tarih ve 26422 resmi gazete sayılı  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 11. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin ( l ) bendi ve 49’uncu maddesi hükümleri gereğince,ilişikte mevcut (II) ve (III) sayılı teklif cetvellerinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 09/04/2019

KARAR NO         : 20

 

 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri gereğince,bir önceki Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

         İlyas ACAR                         Özbey BEDİR                             Güven KICIR

         Meclis Başkanı                      Meclis Katibi                               Meclis Katibi

 

                                                     

                                                                        2/2