ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/05/2019 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

17-05-2019

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/05/2019 TARİHLİ  NİSAN AYI OLAĞAN  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  :03/05/2019

KARAR NO         : 21

 

 . 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.nci marddesinin ( e ) fıkrası hükmü uyarınca,Belediyemizin kamulaştırma, satma, satın alma, ifraz, tevhit, yoldan ihdas,yola terk, taksim, kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins tashihi, ipotek koyma ve kaldırma,haciz koyma ve kaldırma bu anlamda taşınmazlar ile ilgili bütün işlemlerde Belediye Başkanı veya görevlendireceği,Belediye personelinin yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/05/2019

KARAR NO         : 22

  

 . Alaçam Belediye Meclisinin 03/05/2019 tarihli toplantısında gündemin 2.’nci maddesini teşkil eden; üyesi bulunduğumuz Samsun Belediyeler Birliğine Birlik Tüzüğünün 7.maddesi gereğince,bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere ( 5 yıl müddetle )  Üye Çetin AKÇA asil ve Üye Serkan DAL yedek üye olarak;

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine Birlik Tüzüğünün Birlik Meclisinin kuruluşu başlıklı 13.maddesi gereğince,bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere ( 5 yıl müddetle ) Üye Rasim ŞAHİN asil üye, Üye Özbey BEDİR yedek üye olarak, Belediyemizi temsilen görev yapmak üzere seçilmelerine,yapılan açık oylama sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/05/2019

KARAR NO         : 23

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait  ( 52 ) adet taşınmazın satışlarının yapılmasına;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin (e) bendi gereğince, işaretle yapılan oylama sonucunda oyçokluğu  ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/05/2019

KARAR NO         : 24

                                                                            

            Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Kesin Hesabın Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı 40’ıncı maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 18/b ve 64’üncü maddesi gereğince, aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği  ile karar verildi.

     

 

          İlyas ACAR                                  Özbey BEDİR                              Güven KICIR

         Meclis Başkanı                               Meclis Katibi                              Meclis Katibi