ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI 10’NCU TOPLANTI 2’NCİ BİRLEŞİMİN 1’NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

06-11-2019

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI 10’NCU TOPLANTI 2’NCİ BİRLEŞİMİN 1’NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 15/10/2019

KARAR NO         : 34

 

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2020 Mali Yılı Alaçam Belediye Başkanlığı Bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b bendi hükmü gereğince, Alaçam Belediye Meclisinin 15/10/2019 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan açık oylamada mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 15/10/2019

KARAR NO         : 35

 

2020 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince; Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2020 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince  işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 15/10/2019

KARAR NO         : 36

 

Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51’inci maddesi ile Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1’inci bendi hükmü gereğince, 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonca belirlendiği şekli ile aylık brüt 550,00.-TL. fazla çalışma ücretinin ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

    İlyas ACAR                              Özbey BEDİR                          Güven KICIR

  Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                           Meclis Katibi