ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM AYI 8’NCİ TOPLANTI 2.NCİ BİRLEŞİMİN 1.NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

19-10-2020

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM AYI 8’NCİTOPLANTI 2.NCİ BİRLEŞİMİN 1.NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 20

 

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2021 Mali Yılı Alaçam Belediye Başkanlığı Bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b bendi hükmü gereğince,Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan açık oylamadaoyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 21

 

2021 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince;Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2021 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince  işaretle yapılan oylama oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 22

 

Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51’inci maddesi ile Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1’inci bendi hükmü gereğince, 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonca belirlendiği şekli ile aylık brüt 610,00.-TL.fazla çalışma ücretinin ödenmesine işaretle yapılan oylama oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 23

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazın bulunduğu alan mevcut imar planında PARK ALANI olarak görülmektedir.

SIRA

MAHALLE

SOKAK

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSE MİKTARI

TARİH-YEVMİYE

1

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

1

ARSA

348,94 M2

TAM

30.07.1992-366

2

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

2

ARSA

295,30 M2

TAM

24.10.2000-594

3

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

3

ARSA

322,40 M2

TAM

30.07.1992-366

4

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

4

ARSA

330,71 M2

TAM

30.07.1992-366

5

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

5

ARSA

339,02 M2

TAM

30.07.1992-366

6

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

18

ARSA

372,31 M2

TAM

30.07.1992-366

7

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

19

ARSA

369,03 M2

TAM

30.07.1992-366

8

GÖÇKÜN

GEYİKKOŞAN

104

20

ARSA

364,10 M2

TAM

30.07.1992-366

 

Belediyemizce  İller Bankası Genel Müdürlüğüne İlçemiz dahilinde İmar Revizyonu ve İlave İmar Planı çalışmaları yaptırılmaktadır.

 İller Bankasınca yaptırılan bu İmar Revizyonu ve İlave İmar Planı çalışmaları

tamamlandıktan sonra bu taşınmazların satışlarının yapılmasının görüşülmesi gerektiği  09/10/2020 tarihli  İmar Komisyonunca  değerlendirildiğinden, İmar Komisyonundan geldi şekli ile uygun bulunulduğuna, Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 24

 

              Samsun 3. İdare Mahkemesinin almış olduğu karar doğrultusunda 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28.nci maddesi gereğince, Büşra VELİOĞLU’nun 26.10.2020 tarihi itibariyle  Belediyemiz norm kadrosunda TH sınıfında boş bulunan  ve Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararı ile ihdas edilen  ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosuna karşılık 26.10.2020 tarihi itibariyle Tam Zamanlı Sözleşmeli İnşaat Mühendisi olarak göreve başlatılmasına, sözleşmesinin 31.12.2020 Mali Yılı ile sınırlandırılmasına, Sözleşmeli  İnşaat Mühendisi Büşra VELİOĞLU’na  aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine;

            Belediye Meclisinin 16/10/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğuile karar verildi.

 

                                                                İlyas ACAR          Özbey BEDİR         Serkan DAL

                                                                Meclis Başkanı       Meclis Katibi       Meclis Katibi