2015 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

11-01-2016

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2015 TARİHLİ EKİM  AYI I.BİRLEŞİM

 MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 06/10/2015

KARAR NO         : 31

 

 

            01/09/2015 tarihli Belediye Meclisinde görüşülerek imar komisyonuna havale edilen imar değişikliği teklifi için imar komisyonu 04/09/2015 tarihinde toplanarak,İlçemizin Göçkün Mahallesi Eskiköy Mevkiinde İmar Planı Değişikliğine konu olan alanda uygulanacak değişiklik İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.

            Bu alanda sunulan değişikliğin aynen kabulüne,3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesini hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.

           

 

 

 

       Hasan SAĞLIK                             Ahmet Hasbi SEZGİN                     Raziye KÖK

       Meclis Başkan Vekili                           Meclis Katibi                              Meclis Katibi

                                                                                                                    ( Y E D E K )

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 16/10/2015 TARİHLİ EKİM  AYI II.BİRLEŞİM

 MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2015

KARAR NO         : 32

 

 

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2016 mali yılı Alaçam Belediye Başkanlığı bütçesinin tasdikine ve tasdikini müteakip,5216 Sayılı Kanunun 25.nci maddesine istinaden Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına,Alaçam Belediye Meclisinin 16/10/2015 tarihli toplantısında ad okunarak yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2015

KARAR NO         : 33

 

 

Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin komisyonca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince,işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2015

KARAR NO         : 34

 

 

Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli bulunan personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın,5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. ve 52.nci maddeleri hükümleri gereğince,01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun (K) cetvelinin (B) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1.nci bendi hükmü gereğince,komisyonca belirlendiği şekli ile aylık Brüt 350,00.-TL. aylık fazla çalışma ücretinin ödenmesine,işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 16/10/2015

KARAR NO         : 35

 

 

Belediyemiz ile ilgili Alaçam Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan Esas No : 2014/253 sayılı dava ile ilgili yargılama sürecini oluşturan,temyiz aşamasının yapılabilmesi için dosya ya teminat mektubu konulması gerektiğinden,70.000,00.-TL'lik teminat mektubuna ihtiyacımız bulunmaktadır.

Söz konusu Esas No : 2014/253 sayılı dosyasına sunulmak üzere 70.000,00.-TL'lik Teminat Mektubunun İller Bankasından temin edilmesine,yapılacak iş ve işlemler ile ilgili Belediye Başkanı Hadi UYAR'a tam yetki verilmesine,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi ile 68. Maddesinin ( d ) ve ( e ) bentleri hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

       Hadi UYAR                         Ahmet Hasbi SEZGİN                      Çetin AKÇA

       Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                              Meclis Katibi