Hadi UYAR

28-09-2014

 

 

                                                                                ÖZGEÇMİŞİ

      

 1959 yılında Alaçam'da doğdu. İlkokul,ortaokul ve liseyi Alaçam'da bitirdi.Eskişehir Anadolu   Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. 1983-1984 yıllarında Deniz Topçu Yedek Subay olarak askerliğini tamamladı. 1985 yılından bugüne kadar Alaçam'da Eczacı olarak sağlık sektöründe iş hayatına devam etmektedir. Siyasal hayata Anavatan Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliklerinde bulundu. 2004-2009 yılları arası AK Parti İl genel Meclis Üyeliğinde bulundu. Sosyal hayatta Türkiye Kızılay Derneği Alaçam Şube Başkanlığı,Alaçam Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Alaçam Devlet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği,Pratik Kız Sanat Okulu Derneği Başkanlıkları,Alaçam Spor Kulübü,Alaçam Şehir Kulübü ve Eczacılar Odası üyesidir. 2011 yılında kurduğu Alaçam Mubadele Derneği Başkanlığı görevini 2014 yılına kadar devam ettirmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday olmuş ve aldığı %48.24'lük oy oranı ile Alaçam Belediye Başkanı olmuştur ve halen bu görevi devam ettirmektedir.

 

MİSYONUMUZ

 

        Alaçam  ilçe sınırları içindeki mahalli müşterek ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayan tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; artan sosyal refah seviyesi ,önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunan her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı,gelişen ve yenilenen bir ALAÇAM.

 

  VİZYONUMUZ

 

          Gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf," kurumsal kimliği ve geleneği olan, teknolojiyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü  örnek ve model bir belediye olmak "

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

* Katılımcılık

* Hemşehrilik

* Saydamlık

* Hesap verebilirlilik

* Sosyal Hizmet

* Ulaşılabilirlik

* Kişisel gelişim

* Sürdürülebilirlik

* Kentsel yenileşme

* Tarafsızlık

* Sorumluluk

* Bilimsellik

* Güvenilirlik ve saygınlık

* Hizmette adalet ve eşitlik

* Verimlilik ve etkinlik

* Vatandaş memnuniyeti

* Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak

* Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik

* Yenilikçilik ve değişime uyum sağlamak

 

İLKELER

        Karar alma, uygulama ve eylemlerde Şeffaflık

 

          Belediye, temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Faaliyetlerinde sadece kamu yararını gözetmesi esastır. Hizmet üretirken kullandığı kaynak ise yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kendi vergilerinin kaynak olarak kullanılmasıyla hizmet üreten bir kurumun faaliyetlerini izlemek vatandaşın en doğal hakkıdır. Son dönemde yürürlüğe giren bilgi edinme yasası da bu durumu desteklemektedir. Dolayısıyla belediye içerisindeki tüm karar mekanizmalarının işleyişinde, kaynakların tüketilmesinde ve tüm uygulamalarda şeffaflık ve açıklık esas olmalıdır.

 

            Hesap verebilirlik

            Belediye hizmetlerinde kullanılan kaynak vatandaşın ödediği vergilerle oluşmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaca uygun olarak kullanılmalıdır. Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiştir ve denetime tâbidir. Yapılan tüm uygulamaların kanunlar çerçevesinde ve hesabı hem vatandaşa, hem devlete rahatlıkla Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle- verilebilir nitelikte olmalıdır.

        Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık           

           Belediye, vatandaşa ve ilçeye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Demokrasi ile yönetilen ülkemizde vatandaşın sadece sandıkta değil, seçim haricinde de kararlara katılımı sağlanmalıdır. Belediye bu konuda, toplumu temsil eden kuruluş liderleriyle, ilişki içerisinde bulunulan kamu kurum liderleriyle, ilçedeki diğer seçilmişlerle, parti liderleri ve mahalle temsilcileri gibi toplumun ihtiyaçlarını takip eden ve nabzını tutan özel ve tüzel kişilerle işbirliği içerisinde olmalı ve belediye çalışanlarının kararlara katılımını da sağlamalıdır. Bunların yanında, belirli dönemlerde vatandaşın beklentilerinin ölçülmesi ve şikâyetlerinin dinlenmesi üzerine çalışmalar yapılarak vatandaşın da kararlara katılımı sağlanmalıdır. Bunun sonucunda yapılacak olan hizmetler sahiplenilmiş olacak ve daha verimli hâle gelecektir. Yeni belediye kanununda da kent konseyinin kurulması kanunlaştırılmış ve bu duruma zemin hazırlanmıştır.

 

           Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik          

           Belediyelerin kaynakları sınırlıdır ve sınırlı kaynaklar ile hizmet üretilmek durumundadır. Gerekli hizmetlerin üretilebilmesi için belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Belediye, vergi ve diğer gelirlerin toplanmasında adaletli davranmalıdır.

Gelirleri toplarken adaletli davranan belediye, topladığı kaynakları kullanarak hizmet üretirken de bütün vatandaşlara eşit mesafede bulunmalı ve belde içerisinde her noktaya ihtiyacı oranında ve kaynakları ölçüsünde hizmet ulaştırmalıdır. Bölge, mahalle, sokak, kişi, vergi ödeyen veya ödemeyen gibi ayrımlarda bulunmamalıdır.

 

             Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik

            Yukarıda da bahsedildiği gibi belediyenin kaynakları sınırlıdır ve bu kaynaklar ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanılırken ilçe içerisinde yaşayan vatandaşların ve ilçenin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlar ve konularda yatırım ve harcamalar yapılmalıdır.

Belediye çalışanları unutmamalıdır ki kullandıkları kaynak kamunun ortak kaynağıdır. Dolayısıyla uygulamalarda verimlilik esas alınmalı ve israftan kaçınılmalıdır.

 

           Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine Sürdürülebilirlik esası ile hareket

              Vatandaşın mahalli ve müşterek ihtiyaçları karşılanırken anlık kararlar ile geçici çözümler üretmek yerine; planlı, kalıcı, gelenekselleşmiş ve yönetim değiştiğinde de sürdürülebilir hizmetler üretilmelidir.

 

           Belediye Başkanın Görevleri Aşağıda Sıralanmıştır ;

•             Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

•             Belediye Meclisi ve Encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulayıp yerine getirmek.

•             Kanunla Belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

•             Belediye personelini atamak.

•             Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.

•             Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden, ilçe belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

•             Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

•             Belediye Zabıtası (kolluğu) hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak talimat ve yasakları uygulamak.

•             Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya üst makamların onayına bağlı olmayan belediye görevlerini, yetkisi ve sorumluluğu altında uygulamak.

•             Belediyenin yerel nitelikteki ihtiyaç ve hizmetlerini izlemek ve yerine getirmek.

•             Belediyenin mal ve mülkünü idare ve temsil etmek.

•             Belediye gelir ve alacaklarını izleyip tahsillerini sağlamak.

•             Yetkili makam veya kurulun onayı alınmak şartıyla, mukavele yapmak; sulh ve ibrada bulunmak; bağış kabul etmek; belediye hesabına bütün medeni akitleri yapmak.

•             Dairelerde ve mahkemelerde davacı veya davalı olarak belediyeyi temsil etmek.

•             Belediye başkanları, belediye bütçesinin ita amiridirler. Belediye başkanı bu sıfatla harcama evrakını ve gider tahakkuklarını tasdike ve harcama emirlerini imzaya yetkilidir.

•             Belediye İdaresinin ve ilçe halkının temsilcisi sıfatıyla resmi törenlerde en büyük mülkiye amirinin yanında bulunurlar.