Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısı.

10-02-2016

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 01

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden;01/02/2015 tarihli Belediye Meclis toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna havale edilen imar değişikliği teklifi için İmar Komisyonu 18/12/2015 tarihinde toplanarak,İlçemizin Yenicami ve Alparslan Mahallesi Yunus Emre Caddesi Cezaevi Mevkiinde imar planı değişikliğine konu olan alanda uygulanacak değişiklik İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.Bu alanda sunulan değişikliğin aynen kabulüne,3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 02

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere,makine parkında eksikliği hissedilen  1 adet iş makinesinin (ekskavatör) satın alma yoluyla edinilmesine,işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 03

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 3'üncü maddesini teşkil eden;  5393 Sayılı Kanunun İkinci kısım Birinci bölümünde   ''Meclis Toplantısı'' başlıklı 20'nci maddesinde ''Belediye Meclisi,her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde  toplanır. Meclis resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.'' hükmü uyarınca;5393 Sayılı Belediye Kanununun 20'nci  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi gereğince; Belediye Meclisinin aylık mutat toplantı gününün her ayın ilk haftasında Belediye Başkanı tarafından tayin edilecek gün ve saatte,Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanmasına,Belediye Meclisinin bir aylık tatilinin ise 2016 yılında yapılmamasına,işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile  karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 04

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Kanunun İkinci kısım Birinci bölümünde   ‘’Belediye Meclisi Huzur ve İzin Hakkı’’ başlıklı 32’nci maddesinde “ Meclis Başkanı ve Üyelerine,Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için,39’uncu madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20,24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Kanunun 32’nci maddesi uyarınca Meclis Başkan ve Üyelerine,Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için,aynı kanunun 39’uncu maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödeneğinin ödenmesinin belirlenmesine,oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 05

Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 5'inci maddesini teşkil eden; 5393 Sayılı Kanunun 25'inci maddesi " İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, Belediye Meclisi, her ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az,beşten çok olmamak üzere bir Denetim komisyonu oluşturur. Komisyon,her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.

Komisyon, Belediye Başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanabilir.

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Belediye Meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır."  hükmü uyarınca;

5393 Sayılı Kanunun 25'inci maddesi gereğince; gizli oyla yapılacak olan bu seçim ile ilgili daha önce hazırlanan mühürlü oy pusulaları dağıtıldı.Yapılan tasnif sonucunda;

Denetim Komisyonuna Üye Dursun UZ ( 15 ) oy, Üye Selahattin ALKAN  ( 15 ) oy, Üye Ahmet Hasbi SEZGİN  ( 15 ) oy, Üye  Hasan SAĞLIK ( 15 ) oy, Üye Ahmet ANAKÖK  (13 )  oy alarak seçilmiş oldukları anlaşıldığından,durum Başkan tarafından Meclise beyan olundu.

Denetim Komisyonunun çalışmalarında Kamu,kurum ve kuruluşları personelinden yararlanılması halinde ( 1.000 ),diğer uzman kişilerden yararlanılması halinde ise ( 1.000 ) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanacak aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar günlük ödeme yapılmasının belirlenmesine oybirliği ile karar verildi

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 06

 

       Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; Belediyemiz ile Tüm Belediye ve Yerel  Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında, Belediyemiz memurları ile ilgili 01.03.2012 - 31.12.2015 tarihleri arası dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi sona ereceğinden, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32’nci ve geçici 14’üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, yetkili sendika arasında yapılacak olan yeni sözleşme ile ilgili 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38’inci maddesinin (g) fıkrası hükümleri gereğince Belediye Başkanının yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 07

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 05/01/2016 tarihli toplantısında gündemin 7'nci maddesini teşkil eden; Başkanlığın 04/01/2016 tarih ve 02 sayılı yazısına istinaden; 20-25 Aralık 2015 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonasında Türkiye sıralamasında 3'üncü olarak İlçemizi başarıyla temsil eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Emirhan BOLAT'ın ve Antrenör Muhittin GEVREK'in 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükmü uyarınca  1 (bir)'er adet çeyrek altınla ödüllendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            

 

KARAR TARİHİ  : 05/01/2016

KARAR NO         : 08

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca, Belediyemizin kamulaştırma, satma, satın alma, ifraz, tevhit, yoldan ihdas, yola terk, taksim, kat irtifakı, kat mülkiyeti, cins tashihi, ipotek koyma ve kaldırma, haciz koyma ve kaldırma ve bu anlamda taşınmazlarla ilgili bütün işlemlerde Belediye Başkanı veya görevlendireceği Belediye personelinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

       Hadi UYAR                               Ahmet Hasbi SEZGİN                     Çetin AKÇA

       Meclis Başkanı                         Meclis Katibi                                    Meclis Katibi