Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 Tarihli Toplantısı.

15-04-2016

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 05/04/2016 TARİHLİ NİSAN AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

 

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 16

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’inci maddesini teşkil eden; 01/03/2016 tarihli Belediye Meclis toplantısında  görüşülerek imar komisyonuna havale edilen imar değişikliği teklifi için İmar Komisyonu 21/03/2016 tarihinde toplanarak, İlçemizin Yenicami Mahallesi sınırları içerisinde E35d-13d-1d ve E35d-13d-4a no’lu imar paftalarında yer alan Anneler Parkı ve 19 Mayıs Alaçam Meslek Yüksekokulu’nun  bulunduğu alanda uygulanacak değişiklik İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.

            Bu alanda sunulan değişikliğin aynen kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 17

 

                       Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; 01/03/2016 tarihli Belediye Meclis toplantısında  görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen imar değişikliği teklifi için İmar Komisyonu 22/03/2016 tarihinde toplanarak İlçemizin Fatih Mahallesi sınırları içerisinde, Geyikkoşan Mevkiinde E35d-13a-4b ve E35d-13a-4a pafta no’lu  alanda uygulanacak değişiklik İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.

            Bu alanda sunulan değişikliğin aynen kabulüne,3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükmü uyarınca oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 18

 

           Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; İlçemizin Akbulut Mahallesi merkezinde bulunan 108 Ada 13 no’lu, 4.182,69 m2 yüzölçümlü parselin 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye  Kanunu yürürlüğe girmeden önce Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı iken geçmiş yıllarda Ayşe KELEŞ’in ailesi tarafından arazi üzerine ev,samanlık ve ahır yapıldığı ve kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu arazi;  6360 Sayılı Büyükşehir Kanununun yürürlüğe girmesi ile Valilik Paylaştırma Komisyonu tarafından mülkiyeti Alaçam Belediyesine devir olmuştur. Ayşe KELEŞ’in 17.03.2016 tarihli ve D-82 sayılı satın alma başvurusuna istinaden; taşınmazın satışının yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi hükmü uyarınca  oy birliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 19

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizin kullanmış olduğu mevcut amblemine, Belediyemizin kuruluş tarihi olan      ‘’ 1879 ’’ yılı ibaresinin eklenmesine, mezkur kararımızın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81’inci maddesi hükmü uyarınca  Alaçam Kaymakamlığının onayına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 20

 

          Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 5’inci maddesini teşkil eden; Belediyemizce İller Bankası kredisi ile Devlet Malzeme Ofisinden 1 ( bir ) adet kamyon ile 1      ( bir ) adet iş makinesi ( ekskavatör ) satın alımına esas olmak üzere, Meclisimizce 800.000,00 TL kredi kullanılması amacıyla 01.12.2016 tarih ve ( 36 ) sayılı meclis kararı  alınmıştır.

            Söz konusu kamyon ve iş makinesi temin edildikten sonra krediden kalan miktarın, kredi limiti içinde kalmak kaydıyla yine Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 ( bir ) adet minibüs ve 1 ( bir ) adet kamyonet alımında kullanılmasına işaretle yapılan oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 21

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2016 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi gereğince ;

a) Plan ve Bütçe Komisyonuna ( 5 üye )

b) İmar Komisyonuna ( 5 üye ) ‘nin seçilmesi ile ilgili,

 Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Dursun UZ, Üye Ahmet Hasbi SEZGİN, Üye Sebahittin TURAL, Üye Ercan AYDIN ve Üye Atalay YILMAZ’ın,

İmar Komisyonuna Üye Hasan SAĞLIK, Üye Hasan ÇELİK, Üye Selahattin ALKAN, Üye Çetin AKÇA ve Üye Ahmet ANAKÖK’ün 1 ( bir ) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 22

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2015 tarihli toplantısında gündemin 6’ncı maddesini teşkil eden;

5393 sayılı Belediye Kanununun 33’üncü maddesi hükmü uyarınca, Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere ( 2 ) üyenin,

5393 sayılı Belediye Kanununun 19’uncu maddesi gereğince ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar, Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili olmak üzere 2 ( iki ) üyenin ve Meclis katibi olmak üzere  2 ( iki ) asil ve 2 ( iki ) yedek üyenin gizli oy ile seçilmesi  gerektiğinden, beyaz renkte aynı ebatta daha önce hazırlanan mühürlü oy pusulaları Meclis üyelerine dağıtıldı ve toplandı.

Yapılan oylama sonucunda;

Üye Ayşe TÜRKER ( 16 ) oy, Üye Raziye KÖK  ( 15 ) oy alarak, Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere,

Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliğine Üye Dursun UZ ( 13 ) oy,  Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Üye Hasan ÇELİK ( 14 ) oy alarak ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere,

Belediye Meclisi katip üyeliklerine Üye Hasan SAĞLIK ( 16 ) oy, Üye Selahattin ALKAN ( 15 ) oy ile asil üyeliğe, Üye Ayşe TÜRKER ( 16 ) oy ve Üye Raziye KÖK ( 16 ) oy ile yedek üyeliğe ilk Mahalli İdareler Seçimine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

 

KARAR TARİHİ  : 05/04/2016

KARAR NO         : 23

 

Alaçam Belediye Meclisinin 05/04/2015 tarihli toplantısında gündemin 9’uncu maddesini teşkil eden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 41’inci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri uyarınca Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2015 yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

       Hadi UYAR                               Ahmet Hasbi SEZGİN                     Çetin AKÇA

       Meclis Başkanı                         Meclis Katibi                                    Meclis Katibi