ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/05/2016 TARİHLİ TOPLANTISI

31-05-2016

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 03/05/2016 TARİHLİ MAYIS AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

KARAR TARİHİ  : 03/05/2016

KARAR NO         : 24

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Kesin Hesabın Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı 40’ıncı maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 64’üncü maddesi gereğince, 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 03/05/2016

KARAR NO         : 25

    Alaçam Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;        mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Yenicami Mahallesi Lise Caddesi Eski İtfaiye Hizmet Binası üzeri 1,2 3’üncü katları Belediye Meclisimizin 01.03.2016 tarih ve ( 15 ) sayılı kararı ile 25       ( yirmi beş ) yıl süreyle, spor salonu olarak kullanılmak üzere Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına tahsis edilmişti.

            İlgili Kurum, 25.04.2016 tarih ve 7421 sayılı yazısıyla söz konusu binada spor salonu olarak yapılacak bakım ve onarım çalışmalarına esas olmak üzere, tahsisli yerlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesini talep etmiştir.

            Bu amaçla aynı yerlerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü adına  25       ( yirmi beş ) yıl süreyle  tahsis edilmesine  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi      ( e ) bendi ve  75’inci maddesi  ( d ) bendi   hükümleri uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 03/05/2016

KARAR NO         : 26

 

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Kurumumuzda münhal bulunan norm kadrolarımızdan Mühendis kadrosunda Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak görev yapmak için müracaatta bulunan İnşaat Mühendisi Büşra VELİOĞLU’nun 25/04/2016 tarihli dilekçe ve ekleri göz önünde bulundurularak, TH sınıfında boş bulunan  ve Belediye Meclisinin 02/05/2014 tarih ve ( 23 ) sayılı kararı ile ihdas edilen ( 8 ) dereceli Mühendis kadrosuna karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü uyarınca 15.06.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılmasına, çalıştırılacak olan Sözleşmeli Mühendis’e aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 03/05/2016

KARAR NO         : 27

       Alaçam Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden;     Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve ( 36 ) sayılı kararı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı  Spor Genel Müdürlüğüne Güreş Alanı ve Spor Kompleksi yapılmak üzere 25 ( yirmi beş ) yıllığına tahsis edilen, İlçemizin Göçkün Mahallesi Geyikkoşan Caddesi üzerinde 6.608,62 m2 yüzölçümlü 103 Ada 6 no’lu parselin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 02/06/2015 tarih ve 10305 sayılı yazısı ile tahsis ettiğimiz alanın yeterli olmadığı ve alanın genişletilmesi talep edilmiştir.

            Göçkün Mahallesi Geyikkoşan Mevkiinde, Belediyemizce yapılan imar planı değişikliği ile ifraz, tevhit ve yola terk işlemlerinden sonra oluşan Uygulama İmar Planında E35d13a4b ve E35d13a4c paftalarında bulunan 9.147,28 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 101 Ada 18 no’lu parselin Gençlik ve Spor Bakanlığı  Spor Genel Müdürlüğüne Güreş Alanı ve Spor Kompleksi yapılmak üzere tahsis edilmesine, Belediye Meclisimizin 01/09/2014 tarih ve ( 36 ) sayılı kararının iptaline 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi ( e ) bendi ve  75’inci maddesi  ( d ) bendi   hükümleri uyarınca işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

       Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                            Ayşe TÜRKER

       Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

                                                                                                                  ( Yedek Üye )