ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2016 TARİHLİ TOPLANTISI

14-07-2016

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 01/07/2016 TARİHLİ TEMMUZ AYI MUTAT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 01/07/2016

KARAR NO         : 32

 

Alaçam Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden; İlçemiz Çeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, E35d-12c-3c no’lu koruma amaçlı imar plan paftasında 169 Ada 1,2 ve 3 no’lu  parsellerin bulunduğu ada için hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatında istenilen B-2 yapı nizamı, arkasındaki tescilli hamamın gabari yüksekliği, mevcut durumda yerinde bulunan tek katlı binaların yüksekliğinden alçak olduğundan, istenilen kat yüksekliği hamamı kapatacağı göz önünde bulundurularak İmar Komisyonunca uygun bulunmayan ve ekte sunulan tadilat krokisinde gösterilen imar plan değişikliği teklifindeki mevcut imar planının aynı şekli ile kalmasına ve imar değişikliği teklifinin RET edilerek onanmamasına 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’inci maddesi ( b ) bendi  hükmü uyarınca işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ  : 01/07/2016

KARAR NO         : 33

           

Alaçam Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden; 22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmî Gazete yayınlanmış olan, “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik “ hükümlerine istinaden, (I) ve (IV) sayılı cetvellerin aynen kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/l bendi hükümleri ve aynı kanunun 49’uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : 01/07/2016

KARAR NO         : 34

 

           Alaçam Belediye Meclisinin 01/07/2016 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden; Belediyemizin çalışmaları esnasında kullanılan araçların eski ve ekonomik ömürlerini tamamlamış olmaları sebebiyle ve özellikle kış şartlarında uzak ve yolları bozuk mahallelerimize ulaşımda kullanılmak üzere 1 adet Arazi Binek Aracının, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca satın alınmasına işaretle yapılan oylama sonunda oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

       Hadi UYAR                                  Hasan SAĞLIK                            Selahattin ALKAN

       Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                 Meclis Katibi