Vergi İşlemleri

04-04-2019

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Müdürlüğün Görevleri;
Aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür:

    * İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanması koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
    * İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
    * Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
    * Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
    * İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
    * Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
    * İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
    * Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
    * Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
    * Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Stratejik plan hazırlıklarının koordinasyonu
Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi mali hizmetler müdürlüğü tarafında yürütülür. Stratejik planın hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğünce ilgili birimlere gönderilir. Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeler, görev alanları çerçevesinde, ilgili birimlerce hazırlanır ve belirlenen süre içinde mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu
Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler birimi tarafından ilgili birimlere gönderilir. Birim performans programları harcama birimleri tarafından ilgili birimlere gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğü, birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlar. Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan performans programının hazırlık çalışmalarına birim temsilcilerinin katılımı sağlanır.

Bütçenin Hazırlanması
Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman mali hizmetler müdürlüğü tarafından ilgili birimlere gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimine gönderir. Harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır. İdarelerin bütçe tekliflerinin hazırlanmasında Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, İdarenin Stratejik Planı, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi esas alınır. İdarenin bütçe hazırlanmasında teşkilat kanunları ile ilgili mevzuat dikkate alınır.

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi
Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.
Bütçe kayıt işlemleri, mali hizmetler müdürünün veya yetki verdiği personelin onayıyla gerçekleştirilir ve idarenin tüm harcama birimlerine açık tutulur.

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi
İdarenin bu işlemleri ilgili mevzuatları çerçevesinde mali hizmetler müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili
İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler müdürlüğüne bildirilir.

Ön Mali Kontrol İşlemleri
Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuatına uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alırlar. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.
Harcama birimlerinde yapılacak asgari kontroller, mali hizmetler müdürlüğü tarafından ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön mali kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
Mali hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolün sonucu ilgili harcama birimine gerekçeli bir yazıyla bildirilir. Ön mali kontrol görüş yazısının ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler müdürlüğünce ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması
İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler birimine bildirilir. Mali hizmetler müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır taşınmaz kayıtları oluşturulur. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler birimince hazırlanır.

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi
İdarenin muhasebe hizmetleri mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir.
İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren beş iş günü içinde Sayıştaya bildirir.

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması
Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler müdürlüğü tarafından hazırlanır.
İdarenin bütçe kesin hesapları, mali hizmetler birimince ilgili kanunlardaki hükümlere göre düzenlenir.

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması
Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler müdürlüğünce hazırlanır.

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak üzere, mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir. Mali hizmetler müdürlüğünce harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.
İdarenin faaliyet raporları, özel mevzuatında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak hazırlanır.

Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
Mali hizmetler müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından oluşturulur ve izlenir.
Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir.
Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak, mali hizmetler birimince uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı açıklama yapılabilir.

İç Kontrol-Ön Mali Kontrol Sistemi ve Standartları
Mali hizmetler müdürlüğü, iç kontrol-ön mali kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye sunar.
Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak koşuluyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur.

Üst Yönetici Tarafından Verilecek Diğer Görevler
Mali hizmetler müdürlüğü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer görevleri de yürütür.

EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? VE KİMLERİ BAĞLAR?
Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır.
Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler; Emlak vergisi Beyannamesi Ek Formu, Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir. 


BİLİNMESİ GEREKENLER
• Konutlar için yıllık emlak vergisi tutarı konut rayiç bedelinin binde iki'si dir.
• İşyerleri için yıllık emlak vergisi tutarı işyeri rayiç bedelinin binde dört'ü dür.
• Arsalar için yıllık emlak vergisi tutarı arsa rayiç bedelinin binde altı'sı dır.
• Araziler için yıllık emlak vergisi tutarı arazi rayiç bedelinin binde iki'si dir.
• Mesken olarak kullanılan dairelerin vergi değerini 1/4'ü inşaatın bitim tarihini takip eden yıl başından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanır.
• Arazilerin vergi değerinin 250 TL'si vergiden müstesnadır.
• Türkiye sınırları içinde 200 m2.yi geçmeyen tek meskeni olanlarda, gelirleri sadece kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin vergi oranı sıfırdır. (Vergiden istisnadır.) Hiçbir geliri olmadığını belgelemek için ikametgahının bulunduğu yer Vergi Dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumundan aktif sigortalı olmadıklarına dair belge alarak Belediye vereceklerdir.
• Binaların emlak vergisine esas asgari m2 değeri her yıl Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca müşterek olarak tespit edilir. 
• Arsa ve arazilerin asgari beyan değeri ise genel beyan döneminde Vergi Usul Kanununa göre oluşturulan takdir komisyonlarınca tespit edilir. 
• Emlak vergisi beyannamesi mevcut bina arsa ve arazilerde 4 yılda bir genel beyan döneminde mükellefler tarafından yenilenmez, bu işlemi Belediye kendiliğinden yapar. Yeni biten binalarla yeni oluşan arsa ve arazilerin beyannameleri bittiği veya oluştuğu yıl içinde verilir.
• Emlak vergisine esas Yeni beyanların değerleri beyannamenin verildiği yılın rayiçlerine göre hesaplanır.
• Önceden verilen beyanların takip eden yıllardaki değerleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
• Emlak vergisi, birinci taksiti Mart - Nisan - Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.
• Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. 2006 yılı Mart ayından itibaren tespit edilen aylık gecikme cezası yüzde 2,5 dir. 
• Emlak vergisi beyannamesi için tapu fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi varsa vergi numarası ve o yıl için belirlenen miktarda damga pulu ile birlikte Belediye Gelir servisine başvurmalıdır. Emlak Vergisi Beyannameleri Belediye gelir Servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır.

EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?
Emlak vergisi beyannamesi için; tapu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, binalar için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası), beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası, o yıla ait bedelde damga pulu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin Gelir Servisine başvurmalıdır. 

EMLAK VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR?
Emlak vergisi, birinci taksiti Mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZAİ YAPTIRIM NE OLUR?
Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin, bu oran 2001 yılında uygulanmak üzere tespit edilen aylık gecikme cezası yüzde 10 iken, 2006 yılının ilk üç ayında yüzde 3, sonraki aylar için yüzde 2,5 olmuştur.

EMLAK VERGİSİNİ İNDİRİMLİ ÖDEME KOŞULU VAR MIDIR? VARSA BU KOŞULLAR NELERDİR?
Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul)yetim bir kişi ise, ve bu kişinin yalnızca bir konutu varsa ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu doldurması gerekmektedir. 

EMLAK DEVRİ SÖZ KONUSU İSE NE YAPILMALIDIR?
Bu durumda emlakın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlakın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir. 

EMLAK SATILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?
Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
• Çevre Temizlik vergisi kullanılan tüm konut ve işyerlerinden alınmaktadır.
• Çevre Temizlik Vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır.
• Boş olan konut ve işyerlerinden boş kaldığı sürece Çevre Temizlik Vergisi alınmaz.
• Çevre Temizlik Vergisi her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak hesaplanır.
• Şehir suyu kullanan konutların Çevre Temizlik Vergisi kullandığı suyun her m3'ü için (2006 yılında) 16 kr/ton'dan hesaplanarak ASKİ tarafından su faturası ile birlikte tahsil edilir.
• Şehir suyu kullanmayan konutlar ile diğer bina ve işyerlerinin Çevre Temizlik Vergisi tarifesine göre Belediyeye ödenir.
BEYAN VERME
Çevre Temizlik vergisi beyannamesi vermek için, mükelleflerin tapu fotokopisi (mal sahipleri için) kira sözleşmesi (kiracılar için) yapı kullanma izni, konut bildirim formu (muhtardan - yapı kullanma izni yoksa) nüfus cüzdan fotokopisi, binanın adresi (mahallesi, cadde ve sokak numarası, bina numarası, konut veya işeri numarası) Emlak vergisi sicil numarası mükellefin ikametgah ve işyeri numarası, ve ilgili yıl için belirlenen tutarda damga pulu ile Belediye Gelir servisine başvurması gerekir. Çevre Temizlik vergisi beyannamesi, Belediye Gelir servisinde bilgisayar ortamında ücretsiz olarak doldurulmaktadır. 
Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi şehir suyu kullanan konutların dışındaki mükellefler için, mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.
NASIL ÖDENİR ?
Çevre Temizlik Vergisi, birinci taksiti Mart - Nisan - Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir. 
Çevre Temizlik vergisini zamanında ödemeyen mükelleften geciken her ay için 6183 sayılı kanuna göre belirlenen gecikme oranında gecikme cezası ödemek zorundadır. 2006 yılı için tespit edilen aylık gecikme cezası Mart ayından itibaren yüzde 2,5 dir.
SATIŞ VE TAŞINMA
Herhangi bir adres değişikliği yada emlak alım ve satımlarında bağlı bulunduğunuz belediyeyi, bu durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir. Mülk sizin ise mülkü sattığınızda, kiracı iseniz taşındığınızda bağlı olduğunuz belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğüne, bir dilekçe ile başvurarak değişiklikleri bildirmeniz gereklidir.
YANLIŞ VERGİLENDİRME
Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olduysanız, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı olduğunuz belediyeye bir dilekçe ile başvurarak, yanlışlığın düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

İLAN-REKLAM VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
İlan ve Reklam Vergisi mükellefi İlan ve Reklamı kendi adına yapar veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.
• İlan ve Reklam vergisi beyannamesi, İlan ve Reklam işinin mükelleflerce yapılması halinde, ilan ve reklamın yapılmasından önce mükellefi tarafından; İlan ve Reklam işinin, bu işi devamlı meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlar tarafından; ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. 
• İlan ve Reklam vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki sınırlar içinde Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre alınır. 
• İlan ve Reklam vergisinin m2 üzerinden yapılan hesaplarında yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise bir metrekareye tamamlanır.
• Bir yüzeyde yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resmin kapladığı alan dikkate alınır.
• Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı hesaplanır.
• İlan ve reklam vergisi, ilk defa mükellef olunmasında beyanname verme süresi içinde peşin olarak; önceden mükellefiyeti devam edenler için Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Süresi içinde ödemeyen ilan ve reklam vergisi 6183 sayılı yasa gereği gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir. 2006 yılı Mart ayından itibaren tespit edilen aylık gecikme cezası yüzde 2,5 dir
• İlan ve Reklam vergisi beyannamesi için; mükelleflerin nüfus cüzdanı fotokopisi (şahıslar için), şirket sözleşmesi fotokopisi (şirketler için), vergi levhası fotokopisi, çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi, ilan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası), mükellefin işyeri adresi (mahalle, cadde ve sokak numarası, bina numarası, işyeri numarası) mükellefin ikametgah adresi (mahallesi, cadde ve sokak numarası, bina numarası, konut numarası), bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası, yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler ve ilgili yıl için tespit edilen miktarda Damga pulu ile birlikte Belediye Gelir servisine başvurmaları gerekir.

EĞLENCE VERGİSİ

GENEL BİLGİLER
• Eğlence vergisinin sorumlusu, eğlence yerlerini işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.
• Ulusal Bayramlar ve tarihi özellik taşıyan günler için ve kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlar için belediyeler özel idareler, genel bütçeye dahil daireler tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka, gösteri, balo, temsil ve benzeri faaliyetlerle kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, ordu evleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde düzenlenen şölenler, spor toto oynanması gibi faaliyetler eğlence vergisinden muaftır.
• Eğlence vergisi biletle girilen yerlerde bilet bedelinin (eğlence vergisi dışındaki kısım) yüzde 10'dur. Bu oran sirk, lunapark, çalgılı bahçelerde ve müşterek bahislerde yüzde 20 uygulanır. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde günlük 5,50- TL'dir.
• Eğlence vergisi, bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Bu biletler damgalanarak peşin olarak tahsil edilir. Müşterek bahislerde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi takip eden ayın 20. günü akşamına kadar ödenir.