BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI 5’NCİTOPLANTI 1’İNCİBİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

24-09-2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI

5’NCİTOPLANTI 1’İNCİBİRLEŞİMİN 1’İNCİ OTURUMUNA AİT

TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

 

KARARTARİHİ  : 02/07/2020

KARAR NO         : 9

 

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/07/2020 tarihli toplantısında gündemin 1’nci maddesini teşkil eden;

5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi gereğince ;

İhtisas Komisyonlarına ;

 

a) Plan ve Bütçe Komisyonuna ( 5 üye )

b) İmar Komisyonuna ( 5 üye ) ‘nin seçilmesi ile ilgili, başkan tarafından meclise gerekli açıklamalarda bulunuldu.

Bu Hususta Yapılan Görüşmelerden Sonra ;

5393 Sayılı Kanunun 24.ncü ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’nci maddesi gereğince ;

Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Şenel CINDIK, Üye Şükrü YÜKSEL, Üye Ünal ÖZDEMİR, Üye Serkan DAL, Üye Nimet KARANLIK ‘ın,

İmar Komisyonuna Üye Raif VATAN, Üye Dursun UZ, Üye Nurittin ÇELEBİ, Üye Çetin AKÇA, Özbey BEDİR’in

NİSAN-2021 ayı olağan meclis toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli toplantısında yapılan açık oylama sonucunda mevcudun oyu ve  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/07/2020

KARAR NO         : 10

 

            Alaçam Belediye Meclisinin 02/07/2020 tarihli toplantısında gündemin 2’nci maddesini teşkil eden;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33-b maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereğince, Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere ( 2 ) üyenin seçilmesi ve  seçimin yasa gereği gizli oy ile yapılacağı başkan tarafından meclise beyan olundu.

Seçimlerle ilgili daha önce hazırlana beyaz renkte aynı ebatta mühürlü oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Toplandı.

Yapılan gizli oylama sonucunda;

5393 Sayılı Kanunun 33-b  ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.nci maddesi gereğince, Üye Serkan DAL ( 16 ) oy, Üye Güven KICIR ( 14 ) oy alarak Belediye Encümeninde Encümen Üyesi olarak NİSAN-2021 ayı olağan meclis toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli toplantısında mevcudun oyu ile  kararlaştırıldı.

 

KARAR TARİHİ  : 02/07/2020

KARAR NO         : 11

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/07/2020 tarihli toplantısında gündemin 3’üncü maddesini teşkil eden;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak çıkarılan 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri gereğince, Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2019 Yılı İdari Faaliyet Raporunun kabulüne, Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli toplantısında  işaretle yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/07/2020

KARAR NO         : 12

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/07/2020 tarihli toplantısında gündemin 4’üncü maddesini teşkil eden;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ‘’Kesin Hesabın Düzenlenmesi ve Görüşülmesi’’ başlıklı 40’ıncı maddesi ve 5393 Sayılı Kanunun 18/b ve 64’üncü maddesi gereğince, aynen kabulüne,Belediye Meclisinin 02/07/2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

KARAR TARİHİ  : ,02/07/2020

KARAR NO         : 13

 

Alaçam Belediye Meclisinin 02/06/2020 tarihli toplantısında gündemin 5’nci maddesini teşkil eden;

Belediyemiz işçilerinden Erol DİLLİ, Vahide TOPAL ve Adil KURUBACAK 14/06/2020 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmişlerdir. Erol DİLLİ’ye ödenmesi gereken kıdem tazminatı net 234.700,62-TL, Vahide TOPAL’ ödenmesi gereken kıdem tazminatı net 154.350,52.-TL ve Adil KURUBACAK’a ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarı ise 38.942,06.-TL’dır.

İller Bankası Genel Müdürlüğünün işçilerin kıdem tazminatının ödenmesi ile ilgili sıkıntı yaşayan Belediyelere yönelik, işçi hesaplarına ödenmek üzere kredi uygulamasının bulunduğu, Belediyemizin de bu işçilerimizin kıdem tazminatlarını ödeme zorluğu içerisinde bulunması sebebiyle, emekli olan işçilerimize ödenmesi için toplam 427.993,20.-TL.(dörtyüzyirmiyedibindokuzyüzdoksanüçlirayirmikuruş)’nin nakit destek kredisi olarak kullanılmasına, kullanılacak kredide ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmeye Belediye Başkanı İlyas ACAR’ın yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 02.07.2020  tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 02/07/2020

KARAR NO         : 14

 

Alaçam Belediye Meclisinin03/07/2020 tarihli toplantısında gündemin 6’nci maddesini teşkil eden;

Belediyemizin mal ve hizmet alımı ile ilgili ödemesi yapılamayan borçlarımız ile bundan sonra doğacak borçlarımızın ödemesinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden 1.250.000,00 TL.’lik kredi kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde Belediyemize ait taşınmazların ipotek olarak gösterilmesine, krediye ilişkin olarak her türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya, kredi ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmeye ve kredi için terhin ve temlik vermeye,Belediye Başkanı İlyas ACAR’ın yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68/e maddeleri gereğince, Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İlyas ACAR     Özbey BEDİR          Güven KICIR

Meclis Başkanı  Meclis KatibiMeclis Katibi