2021 YILI EKİM AYI 10’NCUTOPLANTI 2.NCİ BİRLEŞİMİN 1.NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

21-10-2021

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EKİM AYI 10’NCUTOPLANTI 2.NCİ BİRLEŞİMİN 1.NCİ OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

 

KARAR TARİHİ  : 15/10/2021

KARAR NO         : 21

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 41.000.000.00.-liralık 2022 Mali Yılı Alaçam Belediye Başkanlığı Bütçesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddesi  hükmü gereğince tasdikine müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi hükmü gereğince, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, Alaçam Belediye Meclisinin 15/10/2021 tarihli toplantısında  oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 15/10/2021

KARAR NO         : 22

2022 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi gereğince;Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlendiği şekli ile kabulüne ve 01/01/2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince  işaretle yapılan oylama oybirliği ile karar verildi.

KARAR TARİHİ  : 15/10/2021

KARAR NO         : 23

Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51’inci maddesi ile Merkezi Yönetimi Bütçe Kanununun ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı bölümünün 1’inci bendi hükmü gereğince, 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonca belirlendiği şekli ile aylık brüt 610,00.-TL.fazla çalışma ücretinin ödenmesine işaretle yapılan oylama oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 15/10/2021

KARAR NO         : 24

Alaçam Belediye Meclisinin 12/10/1983 tarih ve ( 10 ) sayılı kararları ile kabul edilerek yürürlüğe konulan  “ Belediye Sağlık Zabıta Yönetmeliği ve Maktu Ceza Yönetmeliği “ mer’i mevzuat hükümleri karşısında güncelliğini yetirdiğinden, söz konusu Yönetmeliğin 15.10.2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına;

            Bu hususta yürürlükteki mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden tanzim olunan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 52.maddesi hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün  07.09.2021 tarih ve E-4573004-010.03-1659820 sayılı yazıları  ile alınan görüşleri doğrultusunda yürürlüğe konulacak ( 20 ) maddeden ibaret  “ Alaçam Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin “ Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekli ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m bentleri hükümleri gereğince, kabul edilerek yürürlüğe konulmasına, yürürlüğüne müteakip 3011 sayılı Kanunun 2.nci maddesi hükmü gereğince, Kurumumuz ilan tahtasına asılmak ve Web sitemizde yayımlanmasına, yayımı yapıldıktan sonra  bir adedinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Belediye Meclisinin 15 10.2021 tarihli toplantısında işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR TARİHİ  : 15/10/2021

KARAR NO         : 25

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzün 11.08.2021 tarih ve E-76304020-100.725 sayılı talebi ve Bafra Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve ( 59 ) sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/b maddesi hükmü gereğince, Kurumumuza hibe edilen  2004 Model Ford Transit 350 LHR marka NM0LXXTP1M61701 şase numaralı EGM5502MT2000335 motor numaralı aracın, 5393 Sayılı Belediye  Kanunun 18/g bendi hükmü gereğince, hibe olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

                               İlyas ACAR                     Güven KICIR                                  Özbey BEDİR      

                                Meclis Başkanı               Meclis Katibi                                      Meclis Katibi