2022 YILI EKİM AYI 10.TOPLANTI 2.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

07-11-2022

 

 

ALAÇAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI EKİM AYI 10.TOPLANTI 2.BİRLEŞİMİN 1.OTURUMUNA AİT TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ.

KARAR TARİHİ  : 14/10/2022

KARAR NO         : 21

Gelir ve Giderleri denkleştirilmiş bulunan 2023 Mali Yılı Alaçam Belediye Başkanlığı Bütçesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. Maddesi hükmü gereğince, tasdikine müteakip, 5216 Sayılı Kanunun 25’inci maddesi hükmü gereğince, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmasına, AlaçamBelediye Meclisinin 14/10/2022 tarihli toplantısında mevcudun oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 22

 

            2023 Mali Yılında uygulanacak olan, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince;

Belediyemizin kendi imkanları ile yapacağı hizmetlere karşılık alacağı ücretlere ilişkin tarifenin 4. Maddesi başlıklı Mezar Gömme Ücreti ile ilgili kısmının Ücret Tarifesinden çıkartılarak diğer maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlendiği şekliyle kabulü ile 01/01/2023 tarihi itibariyleuygulamaya konulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin ( f ) bendi hükmü gereğince, Alaçam Belediye Meclisinin14.10.2002 tarihli toplantısında, işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

KARAR TARİHİ  : 16/10/2020

KARAR NO         : 23

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren; Belediyemiz Zabıta Teşkilatında görevli personele amir ve memur ayrımı yapılmaksızın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi ile Yılı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ( K ) cetvelinin ( B ) Aylık Fazla Çalışma Ücreti Başlıklı Bölümünün 1. bendi hükmü gereğince, belirlenen ücretin üst sınırının 01/01/2023 tarihindengeçerli olmak üzereaylık brüt olarak fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine, Meclisinin Belediye 14.10.2022 tarihli toplantısında komisyondan geldiği şekliyle, işaretle yapılan oylama sonucu mevcudun oyu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

                                               İlyas ACAR                    Güven KICIR                   Özbey BEDİR      

                                              Meclis Başkanı                Meclis Katibi                     Meclis Katibi