ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

09-11-2022

 

ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

ÖZÜ  :Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Madenler Mahallesi Mandır Mevkii 191 Ada 1 no’lu parselde bulunan tarla vasıflı 4.539,59 m2’lik (1) adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi hükmü gereği, Açık Teklif Usulü ile satışının yapılmasına dair.

 

İNCELEME :

 

Başkanlıktan Encümene havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün31/10/2022 tarih ve (1111) sayılı İhale Onay Belgesi ve 31.10.2022 tarih ve 75722045-349-1112 sayılı müzekkeresi ile mülkiyeti belediyemize aitİlçemizin Madenler Mahallesi Mandır Mevkii 191 Ada 1 no’lu parselde bulunan tarla vasıflı 4.539,59 m2’lik (1) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi hükmü gereğince,Açık Teklif Usulü ihale ile satışının yapılması ile ilgili teklif ve ekleri incelendi.

ENCÜMENİMİZCE GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ;

KARAR :

1-Belediye Meclisimizin03/05/2019 tarih ve (23) sayılı kararı ile satışına karar verilen ve Belediye Encümenimizin 08.09.2022 tarih ve (150) sayılı kararı ile satışı yapılacak olan tarla vasıflı aşağıda tabloda tapu bilgileri bulunan 1 (bir) adet taşınmazın tahmini bedelinin teşekkül ettirilen komisyonca belirlenen fiyat üzerinden, tanzim olunan şartname hükümlerine göre, 2886 Sayılı DİK’nun 45’nci maddesi hükmü gereğince Açık Teklif Usulü ile ihalesinin yapılmasına;

 

SIRA

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Madenler

Mandır

191

1

Tarla

4539,59 m²

158.885,65-TL

4.766,57-TL

2-İhalenin 17/11/2022Perşembe günüSaat 14:00‘de Alaçam Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına,

3-Söz konusu ihale ilanının 2886 Sayılı DİK’nun 17.maddesi hükmüne uygun olarakduyurulmasına,

4-Bahse konu taşınmaz satışınaait ihale şartnamesi ve eklerinin mesai saatleri

dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve ŞehircilikMüdürlüğünde görülebileceğine,

5- İhaleye iştirak edecek olanların şartname ve ilanda yazılı olan belgeleri ibraz

etmelerine,

 6-  Açık Teklif Usulüne göre İhalenin, İsteklilerin İhale Komisyonu önünde tekliflerinisözlü olarak belirtmesi suretiyle yapılmasına,

Bu duruma göre;

İstekliler isterlerse ihale evraklarını ihale saatine kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri,ihale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı DİK.’na uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edileceği,

Ayrıca istekliler ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderebileceği,posta ile yapılan gönderimlerde gecikmenin kabul edilmeyeceği,teklif sahibinin ihalede hazır bulunmaması durumunda, posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği,

7- Gereği için karardan bir örneğinin ilişikleri ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne tebliğine03/11/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

İlyas ACAR                                     Nurittin ÇELEBİ                   Çetin AKÇA

Belediye Başkanı                                       Üye                                 Üye

 

            Hasan Armağan DURAN                       Mustafa ÇELİK

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürü               Mali Hizmetler Müdürü     

              Yazı İşleri Müdür V.