Fen İşleri Müdürlüğü

10-05-2024

 

                                         Fatih BEKAR

FEN İŞLERİ  MÜDÜRÜ

TELEFON:0362 622 07 16

FAKS: 0362 622 02 30

EMAİL:fenisleri@alacam.bel.tr

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Alaçam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönetmelik Fen İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen ;

Belediye              : Alaçam Belediyesini,

Başkanlık             : Alaçam Belediye Başkanlığını,

Müdürlük            : Fen İşleri Müdürlüğünü,

Personel              : Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli tüm personelleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5- Fen İşleri Müdürlüğü, müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

Bağlılık

MADDE 6- Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri:

Madde 7 — Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.

b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.

c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.

e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.

f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.

g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.

h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

i) Açık ve kapalı park yerleri yapmak veya yaptırmak.

j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.

k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

 

İmar ve Şehircilik İle İlgili Görevleri:

      İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ve Müdürlüğe bağlı birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak imar planlarının yapılması, yaptırılması ıslah imar planları ile gerekli revizyon planlarının yapılması, yaptırılması, imar durumu tanzimi, istikamet rölevesi ve kot kesit tanzimi, su basman kot kontrolü ile imar planlarının zemine aplike edilmesi, mimari betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin tasdiki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi tanzimi, asansör yönetmeliğine göre asansör işletme ruhsatı tanzimi ve onaylanması yukarıdaki işlerle ilgili işlemlerin yürütülmesi, harçların tahakkuku ve tahsili, ruhsat ve eklerine aykırı inşaatlarla ruhsatsız inşaatların tespiti yapı tatil zabtı tutulması, 3194 ve 2960 sayılı kanunlar çerçevesinde uygulama yapılması, Encümene sevk edilerek para cezası veya yıkım kararlarının çıkartılması bunların ilgililerine tebliği, yıkım kararlarının uygulanması, para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre imar planında yol, park vb. kamu kullanımına ayrılan yerlerin kamulaştırma tekliflerini sunma, değer tespitlerini yapma, kamulaştırma işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılması,

                    Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve lejantı hükümlerini, 2981 ve 3290 sayılı yasaların uygulamaları ile ilgili çalışmaların yapılması, 2863 sayılı kanunun kapsamında eski eser uygulamalarının yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmaların yapılması ve takibi, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ile kanunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin uygulanması vb. gibi uygulama ve çalışmalar,

 

Park ve Bahçeler İle İlgili Görevleri:

a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan yeşil alan, ve her türlü üst yapı tesis ve düzenlemelerinin şartnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesini, yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek.

b) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.

c) Yol kenarları ve ilçenin ortak alanlarını yeşillendirmek.

d) Yol kenarları ile park ve dinlenme yerlerine gerektiğinde istinat duvarları inşa etmek.

Yol Yapım, Bakım, Onarım İle İlgili Görevleri:

a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı, bakımı ve onarımını sağlamak.

b) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak.

c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak.

d) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak.

e) Yağmur suyu  kanalları ile  baca  ve  ızgaraların  temizliğini  yapmak.

f) Kış aylarında  kar  yağışında  karla  mücadele  etmek.

Müdürlük Yetkisi:

MADDE 8 - Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu:

MADDE 9 - Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün Görev ve Yetkileri:

Madde 10 - Fen İşleri Müdürü,

a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve personel arasında koordinasyonu sağlar.

b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdindeki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.

i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.

j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.

k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.

l)  Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.

m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.

n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri  yerine getirir.

Müdürün Sorumlulukları:

Madde 11 - Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;

a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.

b) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 12- Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışmalarda İşbirliği ve Uyum:

Madde 13 — Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Fen İşleri Müdürünün başkanlığında personelin katılımı ile ayda bir defadan az olmamak üzere, düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

Madde 14- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlülük:

Madde 15- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Alaçam Belediye Başkanı yürütür. Şeklindeki yönetmeliğin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Fen İşleri Müdürlüğü Aydınlatma Metni indirmek için tıklayın.