Alaçam İlçe Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

17-07-2019

T.C.

ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Alaçam İlçe Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; atık toplayıcılarının ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını düzenli, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yapması sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılarak, geliştirilmesi, izlenmesi, sıfır atık kapsamında toplanan attıkların kayıt altına alınması ve belgelendirilmesine ilişkin belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin genel ilke, idari ve teknik hususları belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; atık toplayıcılarının ilçe sınırları içerisinde çalışma usul ve esaslarını geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerinin kurulması, işletilmesi, yönetimi ve denetimini,atık toplayıcılarında aranacak nitelikleri,çalışmalarını,haklarını ve uymakla yükümlü bulunduğu kurallar ile sıfır atık yönetim sistemi uygulamaları ile bu uygulamalar kapsamında; atıkların atık toplayıcıları tarafından taşınma işleminin sağlanması ile belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren bağımsız sıfır atık toplayıcıları dair çalışma şartlarına ilişkin esasları ile Alaçam Belediye Başkanlığının bu alana ilişkin görev yetki ve hususlarına dair çalışma şartlarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Usul ve Esaslar, 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sıfır Atık Yönetmeliği,26/06/2021 tarih ve sayılı 31523 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği, Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 31.12.2021tarihlive2595501SayılıolurAtıkGetirmeMerkezlerininKurulmasıveİşletilmesi ileSıfırAtıkUygulamalarınaİlişkinUsulveEsaslarile  28.03.2022 tarih ve 3299554 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesi ilgili maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

b) Atık azaltımı: Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde planlanan önleme faaliyetleri doğrultusunda çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere göre alınacak tedbirler ile atık miktarının düşürülmesini,

c) Atık getirme merkezi: Ayrı biriktirilen atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri,

ç) Atık işleme tesisi: Ön işlem ve ara depolama tesisleri dahil aktarma istasyonları hariç olmak üzere, atıkları Atık Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan EK-2/A ve EK-2/B’deki faaliyetlerle geri kazanan ve/veya bertaraf eden tesisi,

d) Atık üreticisi: Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi

e) Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, herhangi bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış iadesi olmayanlar da dâhil Ek-1’de yer alan kriterler çerçevesinde tüm ürünleri,,

f) Ambalaj atığı: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj bileşenlerini,

g) Biriktirme ekipmanı: Atıkların türlerine göre biriktirildiği kumbara, konteyner ve benzeri ekipmanları,

ğ) Ambalaj bileşenleri: Ambalajın elle veya basit fiziksel yollar ile ayrılabilen kısımlarını,

h) Ambalaj Bilgi Sistemi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği, genişletilmiş üretici sorumluluğu uygulamalarına ilişkin çalışmalara ait bilgi ve belgelerin sunulacağı Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi programı,

ı) Ambalaj üreticisi: Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri,

i) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

j)Başkanlık : AlaçamBelediye Başkanlık Makamını

k) Belediye: Alaçam Belediyesi Başkanlığını

l) Bina, yerleşkeler ve açık alanlar : Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri, meydan ,bulvar ,cadde, sokak ,park ve vb. alanlar.

m) Biriktirme ekipmanı: Atıkların türlerine göre biriktirildiği kumbara, konteyner ve benzeri ekipmanları,

n) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini kapsayan lisansı,

o) İl müdürlüğü: Samsun Çevre, Şehircilik veİklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,

ö)Müdürlük: Alaçam Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü

p) Kaynakta ayrı biriktirme: Atıkların oluştuğu noktada ayrı olarak biriktirilmesini,

r) İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı: Bakanlıkça formatı belirlenen ve Mahalli Çevre Kurulu tarafından hazırlanan, il sınırlarında mahalli idarelerce uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin esaslarını içeren planı

s) Mahalli idare: Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri, belediye birlikleri ve il özel idarelerini,

ş) Sıfır atık: Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımı,

t) Sıfır atık belgesi: Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile EK-1 listede tanımlı diğer yerlere ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

u) Sıfır atık belgesi sahibi: Sıfır atık belgesi verilen yerleri,

ü) Sıfır Atık Bilgi Sistemi: Sıfır atık yönetim sistemini uygulayacak yerleri kayıt altına almak, belgelemek, izlemek ve sistem kapsamında yönetilen atıkların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi sistemi,

v)  Sıfır atık yönetim sistemi: Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, fayda ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulan yönetim sistemini,

y) Tehlikeli atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-3/A’sında yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan, biriktirilmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesinde özel hükümler bulunan atıkları,

z) Tehlikesiz atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan, tehlikelilik özelliği göstermeyen atıkları,

aa) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı: Bağımsız konut, ticari ya da hizmet birimlerini barındıran yapılar ile açık ya da kapalı sosyal donatılara sahip münferit yapıları da barındıran özerk yerleşimleri, ve Sıfır Atık Belgesi verilen yerler haricinde, meydan, bulvar, cadde, sokak, park ve vb.. alanlar da toplama yapacak bağımsız sıfır atık sokak toplayıcılarını

bb) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kimlik Kartı: belediyece çalışması uygun görülen sıfır atık toplayıcılarının bilgilerini içeren sistem üzerinden basılan kare kodlu kart

cc) Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi: Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında; evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan kaynaklanan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kâğıt/karton, cam, metal, plastik, kompozit, tekstil atıkların atık işleme tesislerine ulaştırılmadan önce biriktirilmesi amacıyla mahalli idareler tarafından kurulan/ kurdurulan, işletilen/işlettirilen merkezleri,

 

İKİNCİBÖLÜM

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi Özellikleri,Kurulması ve İşletilmesi

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi Özellikleri

Madde 5

  1. Etrafının çit ile çevrili olması ve atıkların bekletildiği alanın üzeri kapalı olması gerekir.
  2. Zeminin beton veya asfalt olması gerekir
  3. Bu Merkezlerde sadece biriktirme yapılır, makine/ekipman kullanılarak ayırma, boyut küçültme, presleme, balyalama gibi faaliyetler gerçekleştirilmez.
  4. Belediyenin talebine istinaden İhtiyaca göre atıkların tartılabileceği uygun büyüklükte tartı olur.
  5. Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek gerekli önlemler alır.
  6. Toplama kanalları ile ızgara sistemine sahip olması, toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun bertarafının sağlanması zorunludur.
  7. Başkanlık, Atık Aktarma Merkezin durumuna(kapasitesivb.) göre İdari Bina, Toplayıcı Dinlenme Bina, Güvenlik Noktası, Toplayıcı Ekipmanı Koyma Yerleri isteyebilir.

 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi Kurulması

Madde 6

(1) Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılarının topladıkları atıkları kolaylıkla getirebileceği başkanlıkça uygun görülen sayı ve yerlerde kurulur ve kurdurulur.

2) Bu merkezlerin kurulmasında nüfus oluşan atık miktarı ve ihtiyaç dikkate alınır.

 

Geri Kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi İşletilmesi

Madde 7

(1) Geri Kazanılabilir Atık Ara Aktarma /Depolama Merkezleri belediye ilgilimüdürlük tarafından işletilir/ işlettirilir.

2) Geri Kazanılabilir Atık Ara Aktarma /Depolama Merkezlerinin işletilmesine yönelik işlemler Başkanlık onayı yapılır.

 

Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısında Aranılacak Şartlar

Madde 8

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplayıcılarında aranan şartlar:

 a) İlçe sınırlarında ikamet ediyor olması gerek

 b) Geçimini atık toplayıcılığından sağlamak

 c) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü "Bağımsız Sıfır Atık   Toplayıcısı Kartı " belgesine sahip olmak

 d) Atık Toplayıcısının Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak

 e) Belediyeler tarafından İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile güncel olarak paylaşılması ile (GBT) sorgulaması sonucunda çalışmaya engel suçunun bulunmaması sonucu uygun bulunanlar

2) Yabancı uyruklu toplayıcılarda aşağıdaki belirtilen şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce onaylanmış yabancı çalışma iznine sahip olmak

b) Geçimini atık toplayıcılığından sağlamak

c) Atık Toplayıcısının Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olmak

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağımsız sıfır atık toplayıcısına ilişkin genel ilkeler

Madde 9– (1)Atık toplayıcılığı faaliyetinde bulunan şahıslar, faaliyet göstereceği belediyeye T.C Kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile başvuruda bulunur.

(2) Başvuru yapan bağımsız sıfır atık toplayıcısı şahısların bilgileri, belediyeler tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları ile güncel olarak paylaşılır.

(3) İlgili belediyesince başvurulara istinaden uygun bulunan şahıslar kayıt altına alınır, sıfır atık bilgi sistemine girişleri yapılır

(4) Belediyeler, kendi sınırları içerisinde ikamet eden toplayıcılara öncelik vermek suretiyle sıfır atık bilgi sistemi üzerinden kayıt kontrolü yaparak "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" düzenler. Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartında belediye ismi ve logosu, sıfır atık logosu, atık toplayıcısının fotoğrafı, adı- soyadı, kimlik numarası, sıfır atık bilgi sistemi kayıt numarası, kartın düzenlendiği tarih yer alır, kartın üzerinde Belediye Başkanlığının imza ve mührü yer alır. Toplayıcı sadece kayıtlı olduğu belediye sınırları içerisinde toplama yapabilir.

(5) Atık ToplayıcısınınBelediyelerce belirlenecek standartlardaki eldiven, iş kıyafetleri, bağımsız sıfır atık toplayıcısı kartı ve atık toplamada kullanılan araçlarıyla çalışmalarısağlanır.

(6) İhtiyaç halinde kıyafet ve her türlü araç ve gereçleri Belediyemiz tarafından sağlanır /atıkları teslim ettikleri toplama ayırma tesisi ve /veya geri dönüşüm geri kazanım tesisi tesisleri tarafından sağlattırılır.

(7) Bağımsızsıfıratıktoplayıcısıkartıveişkıyafetleri,izinverilenkişilerdışındabaşka kişilerce kullanılamaz, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlemyapılır.

(8) Kayıt altına alınan kişilerin belediye tarafından belirlenen zaman dilimlerinde ve mevcut sıfır atık sistemine zarar vermeyecek şekilde çalışması sağlanır. Bu kişilerin belediyenin belirlediği esasların dışında faaliyet göstermesi halinde izinleri iptaledilir.

(9) Atık toplayıcılarının topladıkları atıkları teslim edebilecekleri geri kazanılabiliratık aktarma merkezleri belediyeler tarafından veya belediyelerin kontrolündeyapılır/yaptırılır.Gerikazanılabiliratıkaktarmamerkezlerininüzerininkapalıolması,zemininbetonveyaasfalt olmasısağlanır.

(10)Atık toplayıcıları tarafından toplanan atıkların, öncelikle belediyelerin atık getirme merkezi ve geri kazanılabilir atık aktarma merkezlerine veya belediye sınırları içerisinde bulunançevrelisanslıatıkişlemetesislerineteslimedilmesiesastır.Buatıklartartılırvepiyasa koşulları göz önünde bulundurularakalınır.

(11)Atıktoplayıcılarıtarafındankâğıt,plastikvemetalgibideğerlendirilebiliratıkların türlerine göre ayrı ayrı toplanmasıesastır.

(12) Atıkların, izin verilmeyen kişiler tarafından toplanması, taşınması ve depolanmasına belediyelerce hiçbir şekilde müsaade edilmez. Güvenliğin temini için Zabıta Birimlerince etkin mücadele edilir, İl/ İlçe Emniyet Müdürlükleri ile İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerektiğinde belediyelere desteksağlanır.

(13)ToplananatıklarBakanlığınçevrimiçisistemlerinetoplayıcınınteslimettiğilisanslı işletme veya belediye tarafından düzenli olarak veri girişi yapılarakbildirilir.

(14) Atıktoplayıcılarıtoplama izni alan şahıslar, izin aldıkları ilçe sınırları içerisinde belirlenen kendilerine verilen kıyafetleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklardır.

(15) Yaka kartları ve kıyafetler, adına düzenlendikleri kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır.

(16) Atık toplayıcıları 07.00-24.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.Belediye ihtiyaç halinde çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi Kulanım İşlemleri

Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi Kullanımı

Madde 10- (1) Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi tahsis yerleri tahsis sahipleri dışında kullanılamaz.

 (2) Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin kullanımın takip ve kontrolü Belediye Müdürlükçe yapılır.

(3)Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin tahsis yerinin bakım, onarım ve temizliği tahsis edilene aittir.

 (4) Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinin herhangi bir ünitesinde oluşacak hasarlar hasara sebep olanlar tarafından karşılanacaktır.

(5) Tahsis edilen alan, tahsisedence günlük olarak temizlenecektir.

(6) Tahsis sahibi, kendisine tahsis edilen yer dışında herhangi bir alanı idarenin izni dışında kullanmayacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarenin Görev ,Yetki ve Sorumlulukları

Belediyenin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 Madde 11- (1) Atık GetirmeMerkezi  ve Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi kurar, işletir ve/veya işlettirir.

(2)Atık GetirmeMerkezi ve Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezindeki sıfır atık ve toplama ekipmanlarının hijyenik şartlarda olması ve uygun çalışma ortamını sağlamak

(3) Atık GetirmeMerkezi ve Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezleri ile tahsis yerlerini kullanan atık toplayıcılarına ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek yapılan çalışmalarla ilgili bir dosya oluşturmak.

(4) Bu yönetmelik çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenlere yönelik cezai işlemler yapmak

 (5) Toplayıcıların bilinçlendirmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak

(6) İlçe genelinde sisteme dahil olmayan toplayıcıların faaliyetlerine son vermek

(7)Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili idari düzenleme yapmak

(8) Bu yönetmelikte öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

(9)Bu yönetmeliğin uygulanması, yaygınlaştırılması, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin ilçe halkına duyurusunda kitler iletişim araçlarını etkin kullanmak(yazılı, görsel, medya, vb..)

 

Denetim

           Madde 12- (1) Alaçam Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ,  Alaçamİlçe Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sıfır Atık Yönetmeliği ,26/06/2021 tarih ve sayılı 31523 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği, Sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 31.12.2021 tarihli ve 2595501 Sayılı olur Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar ile  28.03.2022 tarih ve 3299554 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesi ve 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı iş Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli veyetkilidir.

(2)Müdürlüğün talebi üzerine Alaçam Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünce gerekli yardım sağlanır ve ihtiyaç halinde İlçe Emniyet Müdürlüğün/ İlçe Jandarma Komutanlığındandestek talep edilir.

 (3) Toplayıcı, denetim sonucunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce verilecek talimatlara uymak zorundandır.

  ALTINCI BÖLÜM

Ceza Ve Çalışma İzin İptali

Madde 13-(1)Alaçam Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafınca atık toplayıcılarına tebliğ edilen çalışma kurlarına uymaması halinde izinleri iptal edilir.

(2) Çevreyi rahatsız edecek şekilde toplama yapılması, ilçe sakinlerine karşı sözlü ve fiili kötü muamelede ve davranışlarda bulunulması .

(3) Atık malzemelerin belirlen şekilde ve alanlardan toplanmaması, toplanan atıklarınAtık  Getirme Merkezi  ve Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezleri ile tahsis edilen yerlerin haricinde depolaması.

 (4) Toplama yapılırken kendilerine verilen kıyafet ve kimlik kartlarını kullanmaması

(5)Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezinde tahsis sahibinin izin verilen saatler haricinde faaliyetlerini sürdürmesi.

(6) Belediye tarafından verilen Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı ve iş kıyafetleri, izin verilen kişiler dışında başka kişilerce verilmesi ve çalışma yaparken kullandırılması,

 (7) Belediyenin mevcut sıfır atık sitemine kayıtlı işletme konut, kamu kurumu ve sokakta bulunan ekipmanlarından toplama yapıldığı tespit edilmesi hallerinde çalışma izni iptal edilir.

(8) Atık toplayıcıları çöp konteynırları içerisinden malzeme toplamak amacı ile çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır.

(9)Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 48 saat içerisinde ilgili Belediye Zabıta Müdürlüklerine bildirilecektir.

(10) Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan atık toplayıcı atık toplama faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir.

(11)Alaçam ilçe Mülki Sınırları dahilindeAlaçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bu genelge ve yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığına dair gerekli denetim ve kontroller yapılacak, genelgeye ve yönetmelik aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla,5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

(12) Kolluk Kuvvetlerince Atık Toplayıcılarının gerekli izin belgelerinin olmadığı veya kendi ilçe sınırları dışarısında çalıştığının tespit edilmesi halinde video/fotoğraf/tutanak gibi unsularla 1 hafta içerisinde Alaçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne idari yaptırım uygulanmak üzere bildiridir.

(13) İlçemizde kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasını temin amacıyla, alınan bu tedbirlerin titizlikle uygulanması hususunda, dikkat edilecektir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

Madde 14- Atık toplayıcıları çalışma saatleri içindeve çalışma saatleri dışında toplama aracı veya  ekipmanları ile neden oldukları trafik kazaları sonucu oluşan maddi ve manevi bütün zararlara karşı sorumludur.

Madde 15-Atık toplayıcıları Atık Getirme Merkezi ve Geri kazanılabilir Atık Aktarma Merkezi tahsis sahiplerinin atık toplama depolama ve ayrıştırma iş ve işlemleri esnasında üçüncü kişiler nezdinde sebep oldukları her türlü maddi ve manevi zararlara karşı sorumludur.

Madde 16- İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan sıfır atık yönetmeliği,26/06/2021 tarih ve sayılı 31523 sayılı ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği, sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve 31.12.2021 tarihli ve 2595501 sayılı olur atık getirme merkezlerinin kurulması ve işletilmesi ile sıfır atık uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile 28.03.2022 tarih ve 3299554 sayılı atık toplayıcıları genelgesi, BelediyeKanunu ve Çevre Mevzuatı Hükümleri Uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- 18 ( onsekiz ) maddeden ibaret bu yönetmelik hükümleri  Belediye Meclisinin 02.09.2022 tarih ve (20) sayılı kararı ile kabulüne müteakip 3011 Sayılı Kanunun 2.nci maddesi hükmü gereğince, Belediyemiz ilan tahtasında asılmak ve web sitemizde yayınlanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- Bu Usul ve Esas hükümlerini AlaçamBelediye Başkanı yürütür. Bu Usul Esasa ilişkin yetki ve sorumluluk Alaçam Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne aittir.